Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Rosemarie Castoro: Trap A Zoid

17 Chwefror 2024 - 6 Mawrth 2024

Time: 11.00 - 15.00

Arddangosfa

  • Rosmarie Castoro, Trap A Zoid, Installation View, Mostyn, West Shore Beach, Llandudno, 2024. Photography: Rob Battersby.

  • Rosmarie Castoro, Trap A Zoid, Installation View, Mostyn, West Shore Beach, Llandudno, 2024. Photography: Rob Battersby.

  • Rosmarie Castoro, Trap A Zoid, Installation View, Mostyn, West Shore Beach, Llandudno, 2024. Photography: Rob Battersby.

  • Rosmarie Castoro, Trap A Zoid, Installation View, Mostyn, West Shore Beach, Llandudno, 2024. Photography: Rob Battersby.

  • Rosmarie Castoro, Trap A Zoid, Installation View, Manhattan Island, New York, 1978. Photograph: Courtesy of Rosemarie Castoro’s estate.

Rhwng dydd Sadwrn 17 Chwefror a 5ed Mawrth, bydd Mostyn yn ail-lwyfannu ‘Trap A Zoid’, un o brosiectau cyhoeddus mwyaf uchelgeisiol Rosemarie Castoro ar leoliad amlwg ar Draeth Pen Morfa, Llandudno. 

Dim ond unwaith o’r blaen y cyflwynwyd y gwaith hwn, ar ddiwedd y 1970au yn Efrog Newydd, ac fe’i crëwyd o tua 200 o foncyffion coed. Wedi’i ddisgrifio gan Castoro fel “paentiad y gallwch gerdded i mewn iddo”, bydd yn cael ei greu ar gyfer yr ail iteriad hwn gan ddefnyddio boncyffion coed wedi’u hadfer, o ffynonellau lleol ac wedi’u prosesu a roddwyd gan The Timber Cooperative, menter gymdeithasol leol yng Ngogledd Cymru.

Dangoswyd y gwaith awyr agored gwreiddiol hwn unwaith o’r blaen, yn 1978 ar gyfer Art on the Beach Creative Time ar y Traeth ar Ochr Ddwyreiniol Isaf Manhattan. Dewisodd Castoro weithio gyda boncyffion silindrog i greu cae ar ffurf siâp geometrig anghymesur. Mae lluniad yng nghasgliad Oriel Gelf Prifysgol Yale yn datgelu’r strwythur grid sy’n sail i’r gwaith hwn. Mae cyfres o ffotograffau cyfnodolyn o 1978 yn dangos Castoro yn gweithio trwy’r defnydd o drefniadau o’r fath o elfennau pren mewn gweithiau cysylltiedig o’r enw Pier Group and Tank Trap. Mewn arysgrif drawiadol ochr yn ochr â’r delweddau hyn mae’r ymadrodd “an obstacle course for a dancer,” sy’n datgelu cyfeiriad parhaus corff y dawnsiwr mewn symudiad. Mae’r gweithiau hyn yn mynd i’r afael â chanfyddiad trwy bersbectif a dirwasgiad dwysach, sy’n ailadrodd thema anfeidredd yng ngwaith Castoro. Ar gyfer Mostyn, bydd coed Gogledd Cymru yn cael eu defnyddio i adlewyrchu’r cyd-destun lleol, wedi’u gosod mewn grid sy’n edrych dros draethau lleol y dref.

Dywedodd Clare Harding, Cyfarwyddwr Dros Dro, Mostyn, “Rydym wrth ein bodd yn arddangos y gwaith awyr agored pwysig hwn fel dathliad o arddangosfa Rosemarie ym Mostyn ac i ddod â gwaith mor bwysig yn fyw eto, dros 40 mlynedd ar ôl iddo gael ei wneud gyntaf.”

Meddai Werner Pichler, cyd-sylfaenydd Ystâd Rosemarie Castoro, “Mae ail-greu Trap A Zoid yn sicr yn gyfle gwych i ddod ag un o osodiadau mawr Rosemarie yn fyw eto! Eisoes mae’r ffotograffau sy’n dogfennu’r gosodiad o 1978 yn bwerus iawn. Felly rwy’n siŵr y bydd sefyll o flaen y gwaith hwnnw, maint bywyd, yn brofiad rhyfeddol. Gan fod cofnodion o’r diagramau y seiliodd Rosemarie ei gosodiad arnynt, bydd yn bosibl llunio gosodiad sy’n gwbl driw i fwriad yr artist. Mae’r Ystâd yn ddiolchgar iawn i Mostyn a Sefydliad Henry Moore am y cyfle rhyfeddol hwn i ddangos un o brif weithiau celf awyr agored Rosemarie, ynghyd â’i gweithiau a fydd yn cael eu dangos yn yr amgueddfa”

Mae arddangosfa Rosemarie Castoro Cerfio Gofod yn parhau ar agor ym Mostyn tan Chwefror 25, ac yn cynnwys gweithiau ar bapur, barddoniaeth goncrit, gwaith cerfwedd wal, darnau cerfluniol a deunydd archifol.

Iechyd a diogelwch / hygyrchedd

Mae’r gwaith hwn wedi’i osod ar Draeth Pen Morfa, Llandudno, ar ben Dale Road o’r traeth.

Mae croeso i ymwelwyr ddod ar draws y gwaith mewn dwy ffordd – drwy edrych arno o’r tu ôl i rwystrau diogelwch, neu drwy fynd i mewn i’r gosodiad a symud o’i gwmpas.

Bydd modd gwylio drwy’r dydd drwy gydol y cyfnod gosod, ond dim ond pan fydd ein goruchwylwyr yn bresennol y bydd modd mynd i mewn i’r gosodiad – rhwng 11yb a 3yp, dydd Mawrth i ddydd Sadwrn o Chwefror 17eg i Fawrth 5ed.

Gan fod y gwaith yn yr awyr agored efallai na fydd ar gael i fynd i mewn iddo yn ystod glaw trwm neu wyntoedd cryfion. Mae croeso i chi ein ffonio ar 01492 879201 i wirio argaeledd os ydych yn bwriadu ymweld.

Sylwch fod y gwaith wedi ei leoli ar yr ardal laswelltog nesaf at y traeth a gall y tir fod yn anwastad, yn enwedig ar ôl glaw.

Bydd symud o gwmpas y gosodiad yn gofyn am symud o amgylch y boncyffion a’r rhaffau sy’n eu cysylltu a dylid cymryd gofal ychwanegol i osgoi baglu a chwympo. Fodd bynnag, gallwch hefyd weld y gwaith yn glir o’r llwybr perimedr neu o’r tu ôl i rwystrau diogelwch.

Côd Post: Lleolir y gwaith ger LL30 2BD, a maes parcio talu ac arddangos Dale Road.

Cyfeirnod grid OS.: SH 7709 8200

What Three Words: ///straddled.storm.boil

Mae maes parcio cyhoeddus talu ac arddangos Dale Road wrth ymyl y traeth a Trap A Zoid. Codir tâl am barcio yma. Mae parcio am ddim ar y ffordd ar gael ar Great Ormes Road ond parciwch bob amser gan roi ystyriaeth i drigolion lleol.

Mae cyfleusterau toiledau cyhoeddus ychydig funudau i ffwrdd gerllaw maes chwarae Traeth y Gogledd. Mae’r cyfleusterau hyn yn cynnwys toiled i’r anabl a newid babi. Codir tâl o 50c am ddefnyddio’r cyfleusterau.

Mae’r caffi ym Mhen Morfa yn agor dydd Mercher i dydd Sadwrn, 10yb – 4yp, a bwyd a diod ar gael yn The Lilly, ychydig bellter i ffwrdd ar West Parade.

Event information

Cost: Free

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr