Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Ffair Grefftau Cyfoes Gogledd Cymru Dros-Dro

9 Tachwedd 2024

Time: 10:30 - 4:30

Digwyddiad

Bydd ein pedwaredd Ffair Grefftau Cyfoes Gogledd Cymru Pop-up yn cael ei chynnal ym Mostyn ar ddydd Sadwrn Tachwedd 9fed.

Gyda mynediad am ddim i ymwelwyr, mae’n gyfle gwych i brynu celf hardd a fforddiadwy yn uniongyrchol gan yr artistiaid.

Bydd gennym 14 o stondinau gydag amrywiaeth o artistiaid, dylunwyr a gwneuthurwyr o Gymru a gweddill y DU:

Miss Marple Makes / Green and Velvet / Nicola Briggs Ceramics / Lesa Grimes-Thomas Ceramics / Elin Crowley Print / Maggie Evans Basketry / Jo Williams Ceramics / Liz Toole / Natalie Laura Ellen / Bethan Corin / Beca Fflur / Jemma Marston / Dea & Bea Typography / The Moonlit Press

Bydd gennym hefyd weithdai galw heibio am ddim i bob oed. Bydd ein Siop ar agor fel arfer, a bydd ein caffi hefyd ar agor drwy’r dydd ar gyfer coffi wedi’i rostio’n lleol, cacennau blasus a phrydau ysgafn.

 

Artist profiles and statements

Miss Marple Makes

Rwy’n Artist cerameg sy’n seiliedig ar Ynys Môn. Dwi’n caru lliwiau beiddgar ac yn creu gwaith chwareus fydd yn gwneud i chi wenu.

Green and Velvet

Rwy’n gwnïad hunanddysgedig ac wedi bod yn gwneud fy nillad fy hun am y blynyddoedd diwethaf. Dechreuais wneud cwiltiau clytwaith ac ategolion i ddefnyddio gweddillion ffabrig a sbarion. Rwy’n ceisio defnyddio ffabrigau a thrimiau o ffynonellau cynaliadwy yn unig ar gyfer fy holl brosiectau. Maent yn ail law, wedi’u huwchgylchu, yn stoc marw neu, os ydynt yn newydd sbon, wedi’u cynhyrchu mewn ffordd sy’n llai niweidiol i’r amgylchedd (cotwm wedi’i dyfu’n organig, lliain Ewropeaidd, cywarch, ac ati).

Nicola Briggs Ceramics

Mae Nicola yn adeiladu cerameg porslen hardd â llaw wedi’i hysbrydoli gan weadau o fewn natur a’r golau cyfnewidiol ar draws y tirweddau. Mae’r casgliad ‘Silwét’ diweddaraf yn cynnwys manylion o goed y Ddraenen Wen wyntog ar ochr y bryn gyda phalet o liwiau tawel wedi’u cymryd o awyr naws dramatig. Mae arwynebau deinamig yn cael eu creu ar ei serameg, trwy haenu ac adeiladu gwahanol liwiau ar draws manylion cerfwedd a gweadau gwydredd gan gadw diddordeb gyda chyfosod porslen heb wydr a gwydrog yn aml gydag ymylon rhwygo a gorffen y trydydd tanio gyda diferion llewyrch platinwm. Mae mewnosodiad Mishima yn dechneg a ffefrir a ddefnyddir i greu ei phowlenni porslen Plu a Dail poblogaidd sydd wedi’u hadeiladu â llaw ac sydd wedyn yn cael eu gorffen ag ymyl llewyrch platinwm. Mae golchiadau acrylig haenog mewn arlliwiau tawel, gwneud marciau llawn mynegiant a chrafiadau i’r paent i gyd yn cyfuno i greu naratif cytûn o ffurf ac arwyneb o fewn ymarfer deuol Nicola o serameg a chelf haniaethol. Graddiodd Nicola gyda gradd BA (Anrh) Dylunio: Celfyddydau Cerameg o Brifysgol Swydd Stafford ym 1998 ac mae’n gweithio o’i stiwdio arddio ym Manceinion yn peintio haniaetholau a gwneud cerameg. Gwerthu ei gwaith mewn orielau, sioeau celf a stocwyr dethol ledled y DU.

Lesa Grimes-Thomas Ceramics

Fel artist, mae Lesa yn creu llestri porslen wedi’u hysbrydoli gan wrthrychau wedi’u taflu o fyd natur a bodau dynol. Mae hi’n defnyddio palet dau-dôn, naill ai trwy ddefnyddio gwahanol wydredd neu drwy amlygu rhannau penodol o’r gwaith celf. Nod gwaith Lesa yw tynnu sylw at harddwch ac arwyddocâd yr eitemau hyn sy’n cael eu hanwybyddu.

Elin Crowley Print

Artist o Fachynlleth yw Elin sy’n gwneud printiau gan ddefnyddio Collograff, Ysgythriad a Leinocut. Mae’r gyfres hon yn seiliedig ar y dirwedd o’i chwmpas yn Nyffryn Dyfi. Mae’r gwaith yn deillio o’i gwerthfawrogiad o’r ffordd wledig o fyw, traddodiadau, yr iaith Gymraeg, diwylliant Cymreig a harddwch y dirwedd o’i chwmpas sy’n rhan annatod o’i bywyd.

Maggie Evans Basketry

Basgedi traddodiadol a chyfoes wedi’u gwehyddu â llaw wedi’u hysbrydoli gan ddeunyddiau a lliwiau tirwedd arfordirol Ynys Môn, Ynys Môn a mynyddoedd Cymreig Eryri Gogledd Cymru.

Jo Williams Ceramics

Rwy’n gwneud poteli addurnol llestri pridd gwyn wedi’u taflu ar olwynion a llestri crwn i’w defnyddio yn y cartref. Rwy’n gwneud clai oherwydd ei gwmpas o ran gwneud a’i natur gyffyrddol. Rwy’n hoffi gwead a phatrwm felly rwyf wedi datblygu allan o gariad at ailadrodd a’i allu i ymddangos yn gryf a meddal ar yr un pryd.

Liz Toole

Gwneuthurwr printiau a pheintiwr yw Liz Toole sydd â gwir gariad at adar. Mae Liz yn defnyddio adar i adrodd stori sydd fel arfer yn rhywbeth sydd wedi digwydd yn ei bywyd, ei nod yw creu teimlad neu stori gadarnhaol.

Mae holl brintiau sgrin a thoriadau leino Liz wedi’u dylunio a’u hargraffu ganddi hi gan ddefnyddio papurau gwneud printiau arbenigol. Mae lliw yn chwarae rhan enfawr yng ngwaith Liz, mae hi wedi bod yn hysbys i brofi print 60 o gyfuniadau lliw gwahanol ar gyfer print sgrin dau liw, gan aros am y foment liw eureka honno. Gall rhai o’i phrintiau gymryd 7 wythnos i argraffu’r rhifyn. Mae cariad Liz at wneud printiau i’w briodoli i’r ffaith ei bod yn dysgu’n barhaus, mae hyn yn ei gadw’n gyffrous a ffres, mae hi hefyd yn argraffu amrywiaeth o gardiau cyfarch a llyfrau nodiadau / brasluniau Eco-gyfeillgar â llaw. Mae Liz hefyd yn beintiwr ac yn casglu ei phren i gyd yn bennaf ar hyd arfordir Sussex a Chymru, mae hi wrth ei bodd yn y modd y mae’r darnau o bren yn rhoi ymdeimlad o hanes a chymeriad i’w haderyn. Mae Liz yn artist llawn amser ac yn dangos ei gwaith yn barhaol mewn orielau ar draws y DU.

Natalie Laura Ellen

Fy enw i yw Natalie Laura Ellen ac rwy’n ddylunydd printiau a phatrwm sy’n arbenigo mewn tecstilau, nwyddau cartref, deunydd ysgrifennu a phrintiau argraffiadol.

Mae fy nyluniadau wedi’u hysbrydoli gan natur ac yn aml yn dechrau gyda ffotograffiaeth a syniadau braslunio, y byddaf yn eu datblygu’n fotiffau y gellir eu hailadrodd gan ddefnyddio gwahanol gyfryngau gan gynnwys lluniadu, paentio a thechnegau gwneud printiau amrywiol. Rwy’n trin y motiffau hyn yn batrymau ailadroddus yn ddigidol ar gyfer amrywiaeth o decstilau cartref a chynhyrchion printiedig eraill. Rwy’n mwynhau gweld pa mor bell y gallaf fynd â syniad, o waith ymchwil gwreiddiol, ffotograffiaeth a lluniadu ymarferol i wneud printiau, trin digidol terfynol a datblygu cynnyrch. Astudiais Tecstilau a Dylunio Patrymau yn y brifysgol, cyn gweithio i wneuthurwr tecstilau digidol ym Manceinion am sawl blwyddyn. Dechreuais fy musnes fy hun yn 2017, ac ers 2019 rwyf wedi bod yn rhan o grŵp Grounded Printmakers yng ngweithdy print gwych Hot Bed Press yn Salford, gan weithio’n agos gyda phobl greadigol eraill a threfnu arddangosfeydd gyda’n gilydd ar draws y Gogledd Orllewin.

Rwy’n rhannu stiwdio a gofod siop yng Nghanolfan Grefft a Dylunio Manceinion, ac rwyf hefyd yn ddigon ffodus i gael gwerthu fy ngwaith mewn amrywiaeth o stocwyr ledled y wlad, yn ogystal â gwerthu fy nghynnyrch trwy fy ngwefan fy hun.

Bethan Corin

Wedi’i lleoli yng Ngogledd Cymru, mae Bethan Corin yn gwneud o’i stiwdio gartref. Mae hi’n cael pwysigrwydd yn y dull o wneud, manylion pethau wedi’u gwneud â llaw, yn union i’r agweddau mecanyddol ymarferol ar glasp neu bin. Ffurf, gwead, naws darn sy’n arwain dyluniadau Bethan, wedi’u cynhyrchu’n bennaf mewn arian, yn cynnwys enamel, perlau ac aur o bryd i’w gilydd. Mae Bethan yn ymwybodol yn dod o hyd i ddeunyddiau wedi’u hailgylchu mor lleol â phosibl, gan geisio cael cyn lleied o effaith â phosibl ar yr amgylchedd. Ei huchelgais yw creu gemwaith unigryw sy’n integreiddio ac yn gwella arddull y gwisgwyr eu hunain, gan gyflawni’r symlrwydd i’w gwisgo’n ddiymdrech bob dydd.

Beca Fflur

Rwy’n ddylunydd gemwaith ac artist yn wreiddiol o Ogledd Cymru, ac yn byw ar hyn o bryd yn Ne Lloegr wrth orffen cwrs mewn ‘siversmithing’ Mae fy ngwaith yn edrych ar dirwedd a natur fel ysbrydoliaeth, a fy nghysylltiad i hefo’r amgylchedd o’m nghwmpas. Rwy’n gweithio yn bennaf mewn arian ac enamel, ond yn defnyddio defnyddiau synthetig hefyd yn fy ngwaith. Mae fy ngwaith yn aml wedi ei engravio, a dwi’n hoff o arbrofi hefo defnyddiau llai gwerthfawr hefo arian neu aur.

Jemma Marston

Rwy’n Ddylunydd Tecstilau Addurnedig sy’n arbenigo mewn creu arwynebau lledr addurniadol lliwgar ar gyfer ffasiwn a chynhyrchion mewnol.

Fy mhrif ffocws yw creu cynhyrchion sy’n lliwgar, yn gwneud i chi wenu ac yn dod ag ychydig bach o liw i’ch bywyd bob dydd. Mae fy nghynnyrch yn cael eu gwneud trwy arbrofi gyda thechnegau print, brodwaith ac addurno i greu ategolion hardd a gwreiddiol. Mae fy holl gynhyrchion yn cael eu gwneud â llaw, gan eu gwneud yn unigryw ac yn un o fath – ni fydd unrhyw ddau ddarn yn union yr un peth. Y prif ddeunydd ar gyfer fy nghynnyrch yw lledr gan ei fod yn gyffyrddol, yn hyblyg ac yn ysgafn – gan ei wneud yn berffaith ar gyfer gemwaith. Rwy’n anelu at fod mor ymwybodol â phosibl gyda’m defnydd o ledr, gan fod yn ofalus i ailddefnyddio unrhyw ledr sy’n weddill yn gynhyrchion amgen.

Mae pob eitem a wnaf yn cael ei gwneud yn fy stiwdio gartref yn Haydock, yng Ngogledd Orllewin Lloegr.

Dea & Bea Typography

Rwy’n berson creadigol yng Ngogledd Cymru gyda chariad at bopeth, teipograffeg, deunydd ysgrifennu a llythyrau. Rwy’n gwneud printiau a chardiau gyda chymorth fy teipiadur. Rwy’n defnyddio gwahanol gyfryngau boglynnu, paent ac inc i greu printiau a chardiau. Rwyf hefyd yn gwerthu blociau llythrenwasg, deunydd ysgrifennu ac eitemau teipograffeg vintage.

The Moonlit Press

Mae ‘The Moonlit Press’ yn creu nwyddau cartref ac ategolion wedi’u gwneud â llaw i fywiogi’r bywyd bob dydd. Gyda chariad at liw a phatrwm, fe welwch glustogau beiddgar wedi’u llenwi â gwlân o’n defaid ein hunain a gemwaith chwareus wedi’u cynllunio ar gyfer y rhai sy’n chwilio am ddarnau hawdd eu gwisgo, sy’n gwneud iddynt wenu.

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr