Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Ffocws #2

29 Mehefin 2024 - 7 Medi 2024

Arddangosfa Manwerthu

  • Elizabeth Ingman

  • Judith Donaghy

  • Christopher Higson

  • Lisa Reeve

  • Liz Toole

Judith Donaghy / Christopher Higson / Elizabeth Ingman / Lisa Reeve / Liz Toole 

Darganfyddwch sîn gelf ddeinamig Gogledd Cymru trwy “Ffocws”. Mae’r gyfres hon o arddangosiadau bywiog newidiol yn taflu goleuni ar artistiaid sy’n byw ac yn gweithio yn y rhanbarth.

Mae pob arddangosfa yn gyfle cyffrous i archwilio a phrynu gweithiau celf gan artistiaid dawnus Gogledd Cymru.

Yn ogystal, fel rhan o’r Cynllun Casglu, mae Mostyn yn rhoi’r cyfle i fuddsoddi mewn celf a chrefft gyfoes trwy daliadau di-log dros ddeuddeg mis.

Mae’r cynllun hwn yn berthnasol i bryniannau dros £56, gan gynnig dull hyblyg a hygyrch o brynu celf. Mae telerau ac amodau yn berthnasol.

Am ragor o wybodaeth, holwch yn y siop.Artist profiles and statements

Christopher Higson

Mae Mecsico wedi bod yn ffocws fy ngwaith celf am y 5 mlynedd diwethaf ac yn archwiliad i sawl agwedd ar wlad amrywiol. Mae darganfod edafedd sy’n cysylltu agweddau fel bwyd, crefydd, hanes, diwylliant a chymunedau yn ysbrydoli fy niddordebau a fy ymarfer. Rwy’n gweithio’n bennaf fel peintiwr ar hyn o bryd, gan adeiladu haenau o baent wrth i’r cyfansoddiad, y lliwiau, y pynciau a’r naratif esblygu gydag ef.

Elizabeth Ingman

Yn artist cwbl hunan dysgedig, mae Elizabeth Ingman wedi gweithio ym myd addysg ers dros 20 mlynedd. Ei hangerdd pennaf yw peintio. Mae ei stiwdio yn fwrdd cegin yn ei chartref ym Mhenmaenmawr.

Diddordeb artistig Ingman yw cyfosod cynllun a phatrwm ffurfiol y flanced Gymreig draddodiadol â chyferbyniad crymedd organig y byd naturiol ac, yn benodol, pantri’r gegin. Brithwaith yn erbyn nwydusrwydd. Gan gyfuno’r siapiau a’r gwrthrychau cyfarwydd hyn â lliw dirlawn, mae gweithiau Ingman yn gyfarwydd â dathliadau cromatig beiddgar o’n diwylliant.

Judith Donaghy

Wedi fy ngeni yn nhref swynol Frodsham, Swydd Gaer, fe wnes i hyfforddi i ddechrau fel dylunydd tecstilau cyn i’m hangerdd fy arwain at fyd celfyddyd gain.

Mae fy mheintiadau olew lled-haniaethol, wedi’u hysbrydoli gan arfordiroedd, cefn gwlad, a blodau, yn mynegi’n glir fy nghariad dwfn at natur, lliw a gwead.

Rwy’n creu o gyfuniad o gof a brasluniau, gan ganolbwyntio ar bynciau sy’n atseinio â phrofiadau cyffredinol. Er mai anaml y byddaf yn paentio ‘en plein air’, mae’n well gennyf ddal cipluniau meddyliol o’m pynciau, gan ddychwelyd i’m stiwdio i distyllu’r argraffiadau hyn yn ddehongliadau artistig unigryw ac atgofus, gan ddefnyddio palet lliw a ddewiswyd yn bersonol.

Yr unig eithriad yw fy mhaentiadau blodeuog, yr wyf bob amser yn eu paentio o fywyd, gan amgylchynu fy hun gydag amrywiaeth o flodau mewn jariau a fasys amrywiol. Digwyddodd hyn ar ôl colli fy mab yn drist pan gefais gymaint o flodau hardd gan ffrindiau a theulu caredig. Heb fod eisiau colli’r blodau hyn dechreuais eu peintio ac ar ôl post petrus cychwynnol ar y cyfryngau cymdeithasol cefais fy syfrdanu gan yr ymateb cadarnhaol.

Mae Gogledd Cymru, yn enwedig Ynys Môn, yn ffynhonnell gyson o ysbrydoliaeth i mi. Mae’r traethau sy’n newid yn barhaus, y môr, yr awyr, a’r dirwedd garw yn cynnig archwiliad diddiwedd ac maent yn thema sy’n codi dro ar ôl tro yn fy mhaentiadau. Rwy’n gobeithio y bydd fy nghelfyddyd yn dod â llawenydd ac ymdeimlad o les i’r rhai sy’n ei gweld.

Lisa Reeve

Gan dyfu i fyny gyda mynyddoedd garw, bryniau tonnog ac arfordiroedd dramatig Conwy o’m cwmpas, rydw i wedi datblygu cysylltiad dwfn â harddwch naturiol a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Cymru, sy’n cael ei adlewyrchu yn fy ngwaith celf. Gan ddefnyddio techneg lluniadu cyfuchlin unigryw, rwyf wrth fy modd yn dal cromliniau, cyfuchliniau a haenau’r golygfeydd Cymreig sydd wedi fy swyno ers plentyndod.

Gyda gradd mewn Dylunio Tecstilau Argraffedig o Ysgol Gelf Winchester, mae fy ngwaith celf wedi esblygu trwy flynyddoedd lawer o luniadu, peintio ac argraffu. Fel cerddwr a theithiwr brwd, dwi’n tynnu llun ysbrydoliaeth o’r tirweddau mawreddog y deuaf ar eu traws, gan geisio distyllu eu hanfod trwy ffurfiau, llinellau a gweadau symlach.

Mae fy nghelf hefyd wedi’i hysbrydoli gan waith artistiaid eraill, yn hanesyddol ac yn gyfoes, gyda diddordeb arbennig yn y printiau Woodblock Japaneaidd o’r Katsushika Hokusai. Fel Hokusai, fy nod yw defnyddio celf llinell syml i ddal bywiogrwydd fy mhynciau. Trwy fy nefnydd o liwiau bywiog, ceisiaf arddangos egni a harddwch y lliwiau yn nhirwedd Cymru.

Liz Toole

Gwneuthurwr printiau yw Liz Toole sydd â gwir gariad at adar. Mae gweithio a theithio yn Affrica wedi dylanwadu ac ysbrydoli gwaith Liz, dyma le syrthiodd mewn cariad â natur, adar yn bennaf, ar ôl cwblhau ei gradd mewn cerameg. Mae Liz yn defnyddio adar i adrodd stori sydd fel arfer yn rhywbeth sydd wedi digwydd yn ei bywyd, ei nod yw creu stori bositif.

Mae holl brintiau sgrin a thoriadau leino Liz yn cael eu dylunio a’u hargraffu â llaw ganddi gan ddefnyddio papurau print arbenigol. Mae lliw yn chwarae rhan enfawr yng ngwaith Liz, yn y gorffennol mae Liz wedi profi 60 o gyfuniadau lliw gwahanol ar gyfer print sgrin dau liw, gan aros am foment eureka.

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr