Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Cyffyrddiad Meddal a Hyfrydwch Fflwfflyd

4 Awst 2023 - 11 Awst 2023

Arddangosfa

Image credit: Katie O'Neill / Credyn delwedd: Katie O'Neill

Mae’r arddangosfa hon yn cynnig arddangosiad bachyn clicied tecstilau, gan gyflwyno cyfuniad o weithiau celf wedi’u crefftio gan yr artist Cymreig Ella Louise Jones a chreadigaethau dychmygus gan fynychwyr y gweithdai. Bydd ymwelwyr sy’n dod i mewn i’r gofod hwn yn cychwyn ar daith synhwyraidd hudolus. Wedi’u gwahodd i fwynhau eu synhwyrau, byddant yn profi’r hyfrydwch cyffyrddol o redeg eu bysedd trwy ffibrau toreithiog. Mae’r arddangosfa hon yn gyfle i ymwelwyr gymryd rhan weithredol, gan groesawu’r cyfle i ryngweithio, codi a gwisgo darnau Ella. Mae’r cerfluniau a arddangosir wedi’u crefftio o ddeunyddiau amrywiol, gan gynnwys latecs, cotwm, ac edafedd ffibrau, gan ymgorffori pŵer trin gweadau a ffabrigau. Mewn byd sy’n cael ei ddominyddu’n gynyddol gan sgriniau gwastad a phrofiadau rhithwir, mae’r arddangosfa hon yn gwahodd myfyrdod ar werth cyffwrdd, gan ein hatgoffa o’i rôl ddwys yn ein dysgu trwy chwareusrwydd ac archwilio.

Galwch heibio’r Gofod Prosiect ym Mostyn i ryngweithio â’r arddangosfa hon sy’n archwilio cerfluniau tecstilau cyffyrddol.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o brosiect Isdyfiant a ariennir yn garedig gan Cyfoeth Naturiol Cymru.


Mae’r arddangosfa synhwyraidd hon yn agored i bawb!

Archwiliwch y cerfluniau bachyn glicied/latecs a rhyngweithio â’r gwaith. Mae croeso i chi gyffwrdd, anwesu, cwtsio a chwarae gyda’r holl gerfluniau yn yr ystafell hon. Mae gennym hefyd adnoddau yn y gofod i chi allu rhoi cynnig ar y broses o fachyn clicied eich hun!

Os byddai’n well gennych ddod i’r arddangosfa yn ystod amser tawelach rydym yn awgrymu dod am 10:30yb pan fydd yr oriel yn agor, dyma un o’r adegau yn ystod y dydd pan fydd gennym lai o ymwelwyr yn ein hadeilad fel arfer.

Rydym bob amser yn anelu at wneud ein gofodau yn hygyrch i bobl sy’n defnyddio cadeiriau olwyn. Fodd bynnag, oherwydd natur yr arddangosfa hon, gall ein hymwelwyr symud y ddau gerflun ar y llawr a gallai hyn wneud rhai rhannau o’r arddangosfa yn anhygyrch dros dro. Bydd aelodau o staff yn gwirio hyn drwy gydol y dydd ond rhowch wybod i ni os na allwch gael mynediad i’r arddangosfa am unrhyw reswm.

Mae’r cerfluniau hyn yn cael eu glanhau o bryd i’w gilydd ac mae glanweithydd dwylo ar gael yn y gofod. Os byddai’n well gennych wisgo menig wrth gyffwrdd â’r gwaith mae gennym fenig heb latecs ar y Blwch Syniadau Mawr yn ein prif goridor.

Mae ein tîm blaen tŷ bob amser yn hapus i’ch helpu. Byddant yn yr orielau, felly gofynnwch iddynt am gymorth os oes angen unrhyw beth arnoch.

Os oes gennych gwestiynau am eich ymweliad, anfonwch e-bost atom ni, y tîm Dysgu ac Ymgysylltu, yn [email protected] neu ffoniwch ni ar 01492 879201.

Gofynnwn i blant dan 8 oed ddod yng nghwmni oedolyn, a chofiwch fod yn ystyriol ac yn barchus o bobl eraill sy’n mwynhau’r arddangosfa hefyd.

Artist profiles and statements

Ella Louise Jones

Mae Ella Jones yn artist Cymreig sydd wedi’i lleoli ar hyn o bryd ym Manceinion a Gogledd Cymru. Mae hi’n creu gosodiadau, cerfluniau, a gwisgoedd sy’n canolbwyntio ar ddysgu cinesthetig, dysgu trwy symudiadau corfforol, a chreu rhyngweithiadau diriaethol rhwng y gynulleidfa a gwaith celf. Mae prosiectau diweddar yn cynnwys y comisiwn Playwork yn TY PAWB, Wrecsam (2022), Tibro Yalp, g39, Caerdydd (2022), ac Artist Preswyl Ymchwil Mitochondrial Welcome Collection (2020-2021).

Mae gan Ella ddiddordeb mewn haptig, sef teimlo’r hyn na all y llygaid ei weld. Mae i deimlo pwysau gwrthrych, ei ddefnydd, gwead ei wyneb anghyfarwydd, a’i dymheredd. Mae cyffwrdd yn broblem mewn orielau yn gwneud y gynulleidfa yn belen pin ac osgoi bod yn rhy agos at y gwaith celf. Mae Ella yn credu, gyda datblygiadau technolegol, bod ein cyfleoedd cyffwrdd yn tyfu. Er hynny, mae’n ymwneud â chyffwrdd â sgrin neu ddyfais. Trwy ei hymarfer, mae Ella eisiau creu gofodau amlsynhwyraidd gyda cherfluniau tecstilau a silicon yn dylunio mwy o gyfleoedd cyffyrddol.

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr