Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Gwreiddiau yng Nghymru

1 Hydref 2023 - 24 Chwefror 2024

Arddangosfa Manwerthu

Elin Crowley

Archwiliwch gasgliad o grefftau, dylunio a phrint cyfoes yn ystod tymor y Nadolig ym Mostyn.

Mae ein sioe manwerthu ‘Gwreiddiau yng Nghymru’ yn cyflwyno casgliad wedi’i guradu o artistiaid a gwneuthurwyr sydd i gyd yn rhannu cysylltiad â Chymru, boed hynny trwy enedigaeth, lleoliad neu astudiaeth. Gan weithio ar draws amrywiaeth o gyfryngau gan gynnwys gwneud printiau, gemwaith, tecstilau a cherameg, Siop Mostyn yw’r lle perffaith i ddechrau eich siopa ‘Dolig!

Mae’r arddangosfa yn cynnwys gwaith gan Aled Jenkins, Anne Morgan, Bethan Corin, Buddug, Charlotte Marie Designs, Clarrie Flavell, Driftwood Designs, Dust Shack, Elin Manon, Elin Vaughan Crowley, Glosters Pottery, Hannah Coates, Ken Cornwell, KOA Jewellery, Lesa Grimes-Thomas, Lima Lima Jewellery, Lisa Reeve, Liz Toole, Louise Schrempft, Mandy Nash, Mouse Sails, Nerys Jones, Pam Peters, Paul Bilsby, Paul Islip, Pea Restall , Rebecca Lewis, Ruth Green, Story & Star, The Way to Blue and Vicky Jones. 

Rydym yn falch o gefnogi gwneuthurwyr annibynnol yn ein mannau manwerthu, a chaiff yr incwm a gynhyrchir ei fuddsoddi yn ôl yn ein rhaglen arddangos.

Mae Mostyn yn rhan o’r Cynllun Casglu, sy’n caniatáu ichi brynu darnau unigryw o gelf a chrefft gyfoes dros gyfnod o ddeuddeg mis yn ddi-log, ac mae ar gael ar bob pryniant dros £50.

Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Gofynnwch yn y siop am ragor o fanylion.Artist profiles and statements

Aled Jenkins

Mae Aled Jenkins, sydd wedi’i leoli yn Llangeler ger Castell Newydd Emlyn, yn arbenigo mewn crefftio darnau unigryw gan ddefnyddio llechi to Cymreig o adeiladau segur. Mae ei gasgliad yn cynnwys clociau wedi’u dylunio’n gywrain, fasys cain, a tlws crog steilus. Defnyddir proses fanwl o siapio, sandio a chaboli, gan arwain at orffeniad cyffyrddol a llyfn iawn. Mae lliwiau amlwg y llechen yn dyst i’r gwahanol fwynau a oedd yn bresennol yn ystod ei ffurfiant. Trwy dorri, siapio a chaboli manwl gywir, mae Aled yn creu darnau sy’n atgoffa rhywun o gerrig mân wedi’u golchi o’r môr, gyda sglein hudolus mewn arlliwiau o lwyd neu borffor.

Anne Morgan

Yn gweithio o stiwdio ar arfordir de Cymru ym Mhenarth, amgylchedd naturiol y byd o’i chwmpas yw llawer iawn o’i ysbrydoliaeth.

Mae Anne yn mwynhau’r potensial o roi gwead ar arian, gyda’i gwaith yn archwilio’r berthynas rhwng edrychiad a theimlad y deunyddiau mae’n defnyddio. Hyn sy’n gwneud arwyneb rhwyllog ei darnau arian mor unigryw: mae pob un yn nodi’r union eiliad mae hi’n tynnu’r fflam oddi ar yr arian, sydd dal yn rhanol-hylifedig yn y rhan yma o’r broses. Unwaith iddi berffeithio gwead arwynebau, mae Anne yn eu cyferbynnu gyda llinellau cryf. Mae’n gofannu perthynas rhwng gwead organig â geometreg syml, ychydig fel rhoi strwythur ffurfiol i dirwedd naturiol.

Bethan Corin

Wedi’i lleoli yng Ngogledd Cymru, mae Bethan Corin yn gwneud o’i stiwdio gartref.

Mae hi’n dod o hyd i bwysigrwydd yn y dull o wneud, manylion pethau wedi’u gwneud â llaw, hyd at agweddau mecanyddol ymarferol clesbyn neu bin. Y ffurf, y gwead, y teimlad darn yw’r hyn sy’n arwain dyluniadau.

Nod ei gemwaith yw cyflawni’r symlrwydd i’w wisgo’n ddiymdrech bob dydd.

Buddug

Mae Buddug Wyn Humphreys yn nghrefftwraig yn wreiddiol o ardal Caernarfon yn Ngogledd Cymru ond bellach wedi ymgatrefu yn Nghaerdydd. Mae hi’n creu ei gwaith yn ei stiwdio wrth ymyl ‘Whitchurch Road’ mewn hen neuadd.
Mae ei cefndir Cymraeg yn ysbridolaeth mawr i’w gwaith. Cefn gwlad, llenyddiaeth a diwylliant Cymru yn bwydo i’w gwaith.
Bu yn astudio gemwaith a gwaith arian yn ngholeg ‘Guildhall’ Llundain, rwan yn ‘London Metropolitan University yn 2002. Tra yn y prifysgol cadwodd llyfr sketch i gyfnodi a datblygu syniadau.
Enamel ar fetal ydi’r techneg mae Buddug yn cael ei abnabod fwyaf. Techneg o feddalu gwydyr ar gopr, arian neu ddur. Mae hi’n rhoi haenau o enamel ag yn ysgrifennu rhwng y haenau.

Clarrie Flavell

Astudiwyd Clarrie Flavell celfyddydau cymhwysol yn N.E.W.I, gan raddio yn yr haf 2002. Yn arbenigo mewn gwaith metel a chyfryngau cymysg, symudodd i Glascoed, Abergele yn ddiweddarach y flwyddyn honno, ac aeth ati i adeiladu gweithdy o’r enw ‘Blue Earthworm’ lle y gallai barhau efo ei gwaith. Gan dynnu ysbrydoliaeth o’r arfordir, mae Clarrie yn creu modrwyau cragen gleision, gan ddefnyddio ocsideiddio i efelychu’r patina a lliw naturiol y cregyn.

Driftwood Designs

Sefydlwyd Driftwood Designs yn 2012 gan Lizzie Spikes a Becky Barratt.

Crëir pob dyluniad gan Lizzie a hyfforddodd fel darlunydd a senograffydd. Mae Lizzie yn aml yn gwneud cynfasau o bren wedi’i ailgylchu a broc môr, ac arwynebau papur gludwaith. Mae’r siapiau, y ffurf a’r gweadau anwastad yn ysbrydoli ac yn barod i dderbyn yr inciau hylif a’r paent a ddefnyddir.

Mae’r Gymraeg yn ymddangos yn aml yng ngwaith Lizzie, mae ganddi ddiddordeb mawr mewn dehongli geiriau, lleoedd a theimladau i eraill trwy ei gwaith celf.

Dust Shack

Mae Dust Shack yn fusnes teuluol lle mae pob eitem wedi’i dylunio’n gariadus.

Gan ddefnyddio amrywiaeth o goed, mae Scott a Bobbi yn dylunio, crefftio a gorffen eu cynnyrch i’r safonau uchaf yn eu stiwdio a gweithdy yng Ngogledd Cymru. Gan gyfuno technegau gwaith coed digidol a thraddodiadol, ein nod yw cynhyrchu eitemau pwrpasol a chain i bara am genedlaethau i ddod.

Mae’r holl fyrddau torri wedi’u gwneud o’r pren o’r radd flaenaf, sydd wedi’i sychu mewn odyn i leihau lefelau lleithder yn y pren, gan sicrhau ei fod mor sefydlog â phosibl gyda’r risg leiaf o hollti neu warpio.

Mae byrddau torri yn cael eu trin ag olew mwynol pur sy’n gynnyrch di-flas, diarogl, clir a bwyd diogel, wedi’i gymeradwyo’n llawn gan British Pharmacopeia. Mae hyn yn amddiffyn y pren wrth lanhau, ac yn dod â’r lliw naturiol, harddwch a sglein allan.

Elin Manon

Mae Elin yn credu mewn creu casgliadau llai mewn rhediadau cyfyngedig gan greu gwerth yn y gweuwaith y maent yn ei gynhyrchu. Wedi’i gyfuno â ffocws ar ddylunio cyfoes, dim gwastraff a’r defnydd o ddeunyddiau cynaliadwy.

Mae dyluniadau Elin wedi’u gwneud i fod yn llawn cymeriad, ond bythol, gan dynnu ysbrydoliaeth o dapestrïau traddodiadol Cymreig a thecstilau domestig, rhoddodd llenni les y syniad i Elin am y patrwm ar eu sgarff Fair-Isle.

Mae holl gynnyrch Elin wedi’i wneud o wlân o darddiad moesegol a fframio â llaw yn eu stiwdio yn Sir Gaerfyrddin.

Elin Vaughan Crowley

[ Mae Elin yn artist o Fachynlleth sy’n creu gwaith argraffu yn defnyddio arddull Collagraph a Leino. Mae’r gyfres hon yn seiliedig ar y tirwedd o’i chwmpas ym Mro Ddyfi. Mae’r gwaith yn deillio o’i gwerthfawrogiad o’r ffordd o fyw yng nghefn gwlad, traddodiadau, iaith, diwylliant Cymreig a phrydferthwch y tirwedd o’i chwmpas, sy’n rhan anatod o’i bywyd.

Glosters Pottery

Mae Glosters Pottery yn cael ei redeg gan y tîm gŵr-a-gwraig Tom a Myfanwy Gloster. Maen nhw’n dylunio ac yn cynhyrchu ystod o nwyddau ceramig cyfoes i’r cartref ar gyfer y rhai sy’n mwynhau defnyddio cynhyrchion hardd, ymarferol wedi’u gwneud â gofal.

Gwneir eu cerameg o glai crochenwaith caled yn eu gweithdy ym Mhorthmadog. Wedi’i wneud gan ddefnyddio amrywiaeth o wydredd wedi’u hysbrydoli gan eu hamgylchedd lleol a’r newid yn y tymhorau yng Ngogledd Cymru.

Mae gan bob darn ei stori ei hun ynghylch sut y dechreuodd, sut y daeth y ffurf i fodolaeth a sut y daeth y gwaith i’r amlwg fel rhan o’u hystod.
Maen nhw’n credu nad yw’r stori, enaid darn, yn stopio yno. Mae’n

parhau gyda’i berchennog newydd, lle gwnaethoch chi ei brynu, pam rydych chi’n dewis y gwydredd hwnnw, mae pob darn yn dal llawer mwy na’i swyddogaeth wreiddiol. Maent yn dal atgofion gan eu gwneuthurwr, gan eu perchennog ac maent i gyd yn unigol.

Hannah Coates

Mae Hannah yn wneuthurwr a chynllunydd o eitemau a gemwaith cyfoes, wrthi’n gweithio gyda chyfuniad o gyfryngau cymysg a phlastig wedi’r hailgylchu. Ers gadael y coleg yn Wrecsam yn 1991, mae hi wedi bod yn datblygu technegau a dyluniadau o’i chartref ym Methesda, Gogledd Cymru. Mae Hannah wedi mwynhau gweithio gydag amrywiaeth o ddefnyddiau dros y blynyddoedd, gan archwilio patiniad a thriniaethau lliw cemegol ar fetelau cymysg yn y gorffennol. Gyda’r diddordeb mewn ailddefnyddio ac ailgylchu a chariad o liw, sy’n cael ei adlewyrchu yn ei gwaith ar hyn o bryd, mae pob un o greadigaethau a darnau o emwaith Hannah yn cael ei wneud yn unigol, gan ddefnyddio’r strwythur anhyblyg o boteli plastig, mae wedi datblygu technegau arbennig i greu collage o liwiau a gweld mewn deunydd pacio.

CYFARWYDDIADAU GOFAL:
Glanhewch eich gemwaith yn ofalus gan ddefnyddio sebon ysgafn a chlwtyn llaith. Gellir defnyddio cadach llathru arian ar y darnau arian. Er mwyn osgoi difrod i’ch gemwaith, byddwch yn ofalus i beidio â socian na defnyddio unrhyw doddyddion.

Ken Cornwell

Mae gwaith Ken yn cyfeirio at y Dirwedd Gymreig fel trosiad i fynegi ystod o emosiynau dynol ac ysgogiadau ysbrydol. Mae ei waith diweddar yn cyfeirio at y dirwedd naturiol o amgylch Bwlch Sychnant yn ogystal â’r Safleoedd Hynafol a geir ym Môn a’u cyfeiriad at le dyn yn y dirwedd.

Astudiodd Ken Celf Gain yn Ngholeg Polytechnig Lerpwl rhwng 1975 a 1977 ac ym Mhrifysgol Deakin yn Melbourne Awstralia ar gyfer ei Radd Meistr mewn Celf rhwng 1995 a 1997. Fel arlunydd sy’n ymarfer ei grefft ers dros ddeugain mlynedd, mae wedi arddangos ei waith yn Ewrop ac Awstralia, gan gynnwys nifer o sioeau unigol.

KOA Jewellery

Mae ‘Koa Jewellery’ wedi’i hysbrydoli gan gariad at yr arfordir a chymuned greadigol ffyniannus y DU. Wedi’u lleoli ger ymyl y dŵr , yn Sili, De Cymru. Mae eu lleoliad yn rhoi lle iddynt oedi, gwerthuso a mwynhau bywyd ychydig yn fwy. Maent yn gobeithio cyfleu’r teimlad hwn ym mhob darn o emwaith wedi’i wneud â llaw, gan adlewyrchu’r arfordir a’i holl liwiau a ffurfiau. Mae cynaliadwyedd amgylcheddol yn ethos allweddol o ‘Koa Jewellery’. Mae pob darn o emwaith yn cael ei wneud gan ddefnyddio piwter sy’n gynnwys tun sydd wedi’i ailgylchu yn wreiddiol o nwyddau trydanol nas defnyddiwyd ac wedi’u taflu. Deunyddiau: Mae piwter modern yn hollol rydd o nicel a phlwm, felly nid yw’n pylu nac yn llidro. Mae piwter bron yn 91% o dun, gyda’r 9% arall yn cynnwys ychydig o Gopr ac Antimoni, sy’n fwyn metel gwyn sydd hefyd i’w gael ym myd natur. Mae clustdlysau yn ddur wedi arianblatio. Mae cadwyni yn ddur di-staen. Gwneir cyffiau o alwminiwm. Mae elfennau lliw yn cael eu creu gyda resin.

Lesa Grimes-Thomas

Mae casgliad Lesa o lestri bwrdd cerameg yn archwilio cydbwysedd a gofod. Mae’n cyfuno corff cerameg gweadog iawn â llestri porslen cyfnewidiol cain sy’n gorwedd yn y slabiau. Mae hyn yn galluogi’r cleient i allu dewis adeiladu ei gasgliad o waith ei hun, gan wneud pob casgliad mor unigryw â’r cleient.

Lima Lima Jewellery

Wedi’i sefydlu ar ddechrau 2017, mae Lima Lima yn llinell o emwaith a ddyluniwyd a’i wneud gan Rhiannon Hart.
Mae Rhi yn creu darnau modern ac unigryw gan ddefnyddio cyfuniad o law a pheiriant o’i stiwdio gartref arfordirol yn Abertawe. Mae Rhi wedi’i hysbrydoli gan ystod eang o ffynonellau gan gynnwys pensaernïaeth, celf, cynllun cartref a cherflunwaith, gan drosi ei syniadau i ddarnau datganiad a chlasuron modern bob dydd.

Mae cynaliadwyedd yn flaenoriaeth i Lima Lima ac mae Rhi yn gwneud cymaint â phosib i gadw at hyn yn ei holl benderfyniadau. Mae ychydig o’r rhain yn gynnwys cyfnewid arian sterling safonol 925 am arian wedi’i ailgylchu, dewis haenen powdr yn hytrach nag enamliad gan nad yw’n cynnwys toddyddion nag VOC’s a dim ond dod o hyd i gemau moesegol lle mae gweithwyr yn cael cyflog teg ac yn gweithio dan amodau diogel.

Lisa Reeve

Mae Lisa Reeve yn arlunydd tirluniau cyfoes wedi’i lleoli yng Nghonwy, Gogledd Cymru. Mae ei harddull artistig nodedig yn cyfleu manylion, gweadau a chyfuchliniau cywrain tirwedd syfrdanol Cymru. Gan ddechrau gyda darluniau llinell gwreiddiol, mae Lisa yn trosi ei chelf yn brintiau digidol, gan gynnig cynrychiolaeth unigryw a llawn mynegiant o’r harddwch sydd o’i chwmpas yng Nghymru.

Liz Toole


Gwneuthurwr printiau yw Liz Toole sydd â gwir gariad at adar.

Mae gweithio a theithio yn Affrica wedi dylanwadu ac ysbrydoli gwaith Liz, dyma le syrthiodd mewn cariad â natur, adar yn bennaf, ar ôl cwblhau ei gradd mewn cerameg.

Mae Liz yn defnyddio adar i adrodd stori sydd fel arfer yn rhywbeth sydd wedi digwydd yn ei bywyd, ei nod yw creu stori bositif.

Mae holl brintiau sgrin a thoriadau leino Liz yn cael eu dylunio a’u hargraffu â llaw ganddi gan ddefnyddio papurau print arbenigol.

Mae lliw yn chwarae rhan enfawr yng ngwaith Liz, yn y gorffennol mae Liz wedi profi 60 o gyfuniadau lliw gwahanol ar gyfer print sgrin dau liw, gan aros am foment eureka.

Louise Schrempft


Datblygodd Louise ei chariad at serameg o oedran cynnar yn gwylio ei mam yn gwneud ffigurau crochenwaith a cherfluniau. Ar ôl ennill gradd mewn darlunio a dylunio graffeg, aeth Louise ymlaen i gwblhau MA mewn cerameg yn Wolverhampton.

Bellach wedi ei lleoli yn Nyserth, Gogledd Cymru, mae Louise yn cael ei hysbrydoli gan ei chartref. Mae hi bob amser yn gwrando, yn arsylwi ac yn recordio yn ei llyfr braslunio. Mae ei chathod a’i chwn yn ymddangos yn aml yn ei gwaith, fel y gwna anifeiliaid eraill y daw ar eu traws yng nghefn gwlad.

Mae ffigurau’n cael eu gwneud yn llawn hwyl, yn cael eu gosod fel ffyliaid ac idiotiaid, ar goll, yn unig ac yn wirion ac weithiau mewn sefyllfaoedd cyfaddawdu i greu hiwmor.

Mae natur anrhagweladwy’r broses danio ynghyd â damweiniau hapus sy’n digwydd ar hyd y ffordd, yn caniatáu i’r ffigurau a grëwyd dod i’r amlwg yn unigryw a hardd. I gyd-fynd â’r ffigurau a adeiladwyd â llaw, mae Louise hefyd yn cael boddhad mawr o fyfyrdod taflu, gyda’i rythmau a’i ffurfiau ailadroddus. Mae rhai siapiau yn y pen draw fel gwaelodion a chamau ar gyfer ffigurau, rhai fel fâs syml, jygiau, mygiau a phowlenni, mae’r cyferbyniad hwn yn rhan bwysig o broses gwneud Louise.

Mandy Nash

Sefydlodd Mandy ei gweithdy ym 1983 ar ôl gadael y Royal College of Art, gan weithio’n bennaf mewn deunyddiau an-werthfawr, fel arfer alwminiwm anodedig a laminiad ysgythru â laser; yn cynhyrchu gemwaith unwaith ac am byth ac wedi’i swp-gynhyrchu, gan greu darnau mawr, beiddgar sy’n wisgadwy ac yn fforddiadwy.

Ei thri nwyd yw lliw, patrwm a thechneg. Er iddi gael ei hyfforddi fel gemydd, mae tecstilau traddodiadol a chyfoes wedi dylanwadu’n drwm ar ei gwaith.

Yn 2010, derbyniodd grant Cyngor Celfyddydau Cymru i helpu i brynu torrwr laser sydd wedi ei galluogi i ddatblygu gwaith newydd.

Mouse Sails

Dechreuodd Mouse Sails ar ddiwedd y 1980au gan wneud hwyliau i hwylfyrddion a chychod hwylio. Cymerodd Floss yr awenau oddi wrth eu rhieni pan wnaethant ymddeol.

Eu nod yw lleihau effaith hwylio ar yr amgylchedd trwy ailddefnyddio ac ailgylchu hen hwyliau sydd wedi’u difrodi a rhai sy’n cael eu taflu. Defnyddir y rhain fel deunyddiau crai ar gyfer eu casgliad o fagiau.

Mae pob bag heb ei leinio ac wedi’i ddylunio i fod yn fag gweithio, gyda’r deunydd sydd yn gwisgo’n dda, gyflym i sychu ac yn hawdd i’w glanhau.

Mae’r bagiau i gyd yn dangos eu defnydd blaenorol a’u bywyd ar y môr. Ar label y bagiau byddwch yn gallu dod o hyd i’r math o hwyl, ardal yr hwylio a nodweddion nodedig ar yr hwyl fel: staeniau hank, pwyntiau riffio, atgyweiriadau neu sgraffiniadau, prototeip, pocedi baton neu effeithiau UV.
Mae’r nodweddion hyn yn gwneud pob bag yn hollol unigryw.

Nerys Jones

Artist tecstilau yw Nerys sy’n defnyddio pwyth, ffabrig, lliwio a print sgrin a monprint yn ei gwaith. Mae hi’n awyddus i annog ail-fabwysiadu’r technegau traddodiadol hyn gan eu bod ar un adeg yn ffurf bwysig o fynegiant artistig i fenywod.

Mae llawer o themâu Nerys yn ymwneud â’i magwraeth wledig, Gymreig, y dirwedd a’r byd domestig. Dysgwyd Nerys i wnio gartref a’i hannog i barhau â’r traddodiad o ddefnyddio pwyth fel ffurf o hunanfynegiant. Mae ganddi ddiddordeb ym myth y dduwies ddomestig ac mae’n defnyddio eitemau bob dydd yn ei gwaith a thrwy hynny yn newid y ffordd y cânt eu dirnad.

Pam Peters

Mae tîm mam a merch, Pam a Beth yn gweithio gyda’i gilydd i greu casgliad o lestri gwydr blodau wedi’u hysbrydoli o’u stiwdio yn Abergele.

Mae’r ddysgl flodau yn dechrau fel darn cylch o wydr crefftwr wedi’i dorri â llaw sy’n cael ei dorri’n betalau. Mae’r darnau sydd wedi’u cydosod yn cael eu tanio mewn odyn i tua. 800 ℃ i asio’r holl elfennau gyda’i gilydd.
Mae’n cael ei danio eto i fowldio’r gwydr i siâp dysgl.

Mae dyluniadau blodau eraill yn dechrau fel darn petryal o wydr clir wedi’i dorri â llaw. Mae gweiriau a choesynnau’n cael eu paentio â llaw gyda phaent enamel. Yna caiff gwydr lliw ei dorri a’i osod ar ei ben i gwblhau’r ddelwedd. Mae’r darn yn cael ei danio mewn odyn tua. 800 ℃ i asio’r holl elfennau gyda’i gilydd. I orffen y darn yn cael ei danio eto i fowldio’r gwydr i’r siâp a ddymunir.

Paul Bilsby


Mae Paul yn diwniwr Piano sydd wedi ymddeol. Mae’n gwneud ei bowlenni segmentiedig yn ei gartref yn Hen Golwyn.

Mae Paul wastad wedi ymddiddori mewn gwaith coed a saernïaeth o oedran cynnar ac yn gwneud dodrefn ar gyfer ei gartref ei hun mae Paul hefyd wedi graddio i ddylunio a throi powlenni.

Gwneir powlenni segmentiedig trwy dorri a chyfuno gwahanol rywogaethau o bren yn segmentau sydd wedyn yn cael eu gwneud yn gylchoedd sydd wedyn yn cael eu gludo at ei gilydd i wneud “ochrau” y bowlen.

Yna caiff hwn ei droi ar y tu allan ac yna y tu mewn i greu siâp dymunol. Ar ôl llawer o sandio a chaboli mae’r powlenni wedi’u gorffen.

Mae’r powlenni’n ddiogel o ran bwyd a gellir eu defnyddio at amrywiaeth o ddefnyddiau gan gynnwys ffrwythau, salad neu fara a gwneud darn canol hardd ar unrhyw fwrdd bwyta.

Paul Islip

Mae gyrfa Paul bob amser wedi cael ei drochi ym myd dylunio a gwneud dodrefn, gan ddechrau gyda Gradd Meistr mewn Dylunio Dodrefn.

Arweiniodd hyn at gyfleoedd pellach i weithio i fusnesau ar raddfa fwy, gan ddylunio a gweithgynhyrchu cynhyrchion clustogwaith a chabinet ar gyfer prif fanwerthwyr dodrefn y DU fel Marks and Spencer, John Lewis, Next a siopau annibynnol allweddol.

Uchelgais sylfaenol Paul fodd bynnag, oedd dychwelyd yn y pen draw at ddylunio crefftus ac fe wnaeth ei bresenoldeb ar gwrs gwaith coed gwyrdd creadigol yn 2018 danio’r awydd hwn.

Mae gwaith coed gwyrdd yn broses sy’n caniatáu i Paul siapio pren wedi’i dorri’n ffres â llaw cyn sychu’r lleithder yn ysgafn. Mae Paul yn defnyddio cyllell dynnu ac eillio siarad ar geffyl eillio, yn aml y tu allan yn y goedwig, ac yn gadael marciau’r gwneuthurwr yn gyfan i roi gwead a chymeriad i bob darn.

Mae plygu stêm yn broses hynafol lle mae pren yn cael ei gadw mewn blwch stêm lle mae’n meddalu ac yn dod yn hyblyg. Mae hyn yn caniatáu i Paul wedyn greu ffurfiau cerfluniol, llifeiriol heb fod angen glud na lamineiddio.

Mae decoupage dail yr hydref yn broses sy’n unigryw i gynhyrchion Paul. Wedi’i ysbrydoli gan harddwch dail yr hydref, datblygodd Paul broses i wasgu, sychu ac yna rhoi’r dail ar arwyneb gwastad fel pen bwrdd neu wyneb cloc. Mae’n tywodio’r wyneb yn ôl yn ysgafn i amlygu strwythurau a lliwiau’r gwythiennau gan gynhyrchu patrwm unigryw ar bob darn.

Pea Restall

Gwneud, lluniadu a pheintio yn rhan ohonof. Ni allaf wahanu fy ngwaith o fy mywyd, neu fy mywyd o’r gwaith. Pan fyddaf yn chwilfrydig, yn cael fy nylanwadu neu fy nominyddu gan syniad, mae’n tasgu i mewn i’r gwaith trwy amrywiaeth o gyfryngau a thechnegau; strwythur, delweddaeth paentio, ailadrodd ffurfiau, patrwm, neu symbolau fel y gallaf ymgolli yn llwyr yn y deunyddiau. Mae’r rhan fwyaf o’r cerfluniau / gosodiadau yn cael eu creu drwy wneud maquettes gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau, a darluniau ac yna eu datblygu, yn aml mewn clai drwy ffurfiau wedi’u adeiladu â llaw, a dod o hyd a chreu defnyddiau i’r mowldiau defnyddio fy cyfuniadau hun o glai ac yn aml paperclay, tanio i 1100- 1200, ac addurno gyda gwydredd ocsidau / majolica. Rwyf hefyd yn aml yn ychwanegu darnau cyfrwng cymysg wedi’u ffeindio a wedi’u newid, ac yn fwy diweddar mae  lluniau fy hun / photo collage yn cael ei drosglwyddo i’r serameg, a cwyr wedi’u modelu. Mae pwnc fy ngwaith yn aml yn arbrofi gydag elfennau o’r ffurf ddynol, yn ystyried- beth yn gorfforol sy’n ein gwneud ni ymddangos yn ddynol, a pha nodweddion o’r corff sy’n bwysig i fynegi ein ystum / emosiwn / agwedd? Rwyf hefyd yn creu strwythurau i gynrychioli’r themâu mewnol sy’n ein gwneud yn fwy na cyrff corfforol, cof, meddyliau, profiad ac ati  Rwy’n frwd dros greu trwy wneud, ac yn aml yn arbrofi gyda thechnegau delweddu a syniadau cynhyrchu trosglwyddo’n uniongyrchol i mewn i ddeunyddiau i ddatblygu syniadau corfforol ochr yn ochr â syniadau darlunio. Rwy’n gysylltiedig iawn â chlai, mae ddiddordeb gennyf mewn herio’r canfyddiad o unrhyw serameg fel ‘gwrthrychau bob dydd’, sy’n aml yn gwrthod yr 1,000 oedd o flynyddoedd o draddodiad o ran datblygu technegau, ffurflenni ac arwynebau, ac yn anwybyddu angen i wneuthurwyr presennol gan ddefnyddio clai i ddatblygu’r sgiliau hyn i gynhyrchu gwaith tanio seramig

Rebecca Lewis

Builth Wells – Ers graddio yn 2006 gyda BA (Anrh) Dosbarth Cyntaf mewn Crefftau Cyfoes mae Rebecca wedi mynd ymlaen i sefydlu ei busnes ei hun fel dylunydd-gwneuthurwr gemwaith.

Mae Rebecca yn ymdrechu i gynhyrchu gemwaith hygyrch, gwisgadwy. Daw ei hysbrydoliaeth o hen emwaith a nwyddau casgladwy sy’n arwain at ddyluniadau sy’n adlais o ddirywiad yr oes a fu. Gydag agwedd fodern mae hi’n creu dyluniadau gemwaith clasurol ond cyfoes.

Cerrig gemau wedi’u dewis â llaw yw prif ganolbwynt llawer o’i darnau. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn gemau, yn enwedig labradorit a charreg leuad enfys sydd â drama liwgar, ac mae’r gemau hyn yn nodwedd gref yn ei chasgliadau. Mae’r cerrig a osodwyd yn unigol wedi’u haddurno â gronynnau bach o fetel wedi’u gosod â llaw sy’n creu manylion cain a chywrain.

Ruth Green

Mae Ruth yn gwneud printiau sgrin gwreiddiol a collages o stiwdio ger Y Bala, Gogledd Cymru.

Mae’r printiau i gyd yn cael eu gwneud â llaw, gan ddefnyddio papur dyfrlliw Fabriano. Mae gan yr arwyneb hwn ansawdd tebyg i sidan ac mae’n dal y lliw yn hyfryd. Mae hefyd yn rhydd o asid, sy’n golygu nad yw’n pylu nac yn afliwio.

Gwneir pob dyluniad mewn argraffiad bach. Mae’r printiau wedi’u rhifo a’u llofnodi’n unigol. Unwaith y bydd pob tocyn wedi’i werthu, mae Ruth yn addasu rhai o’r delweddau ar gyfer ei chasgliad o gardiau cyfarch.
Hyfforddodd Ruth fel dylunydd tecstilau yn Lerpwl a Birmingham, ac wedi hynny bu’n gweithio fel dylunydd a darlunydd. Mae cleientiaid wedi cynnwys Ikea, Sainsbury’s, Waterstones a Marks and Spencer. Mae hi wedi gweithio gyda Tate, yn ysgrifennu ac yn darlunio 3 llyfr plant a dylunio casgliad o deganau, dillad a llestri bwrdd. Mae ei phrintiau yn canolbwyntio ar blanhigion, gerddi ac anifeiliaid efo dylanwad dylunio canol y ganrif. Ceir arddull ddarluniadol gref, gyda lliwiau beiddgar mewn haenau cyferbyniol.

Story & Star

Clare Collinson yw’r gemydd y tu ôl i Story & Star.

Wedi’i leoli yn Colwinston, De Cymru, mae Clare yn gweithio yn bennaf mewn arian, papurau printiedig a resin, mae pob darn o emwaith yn cael ei chreu yn unigol â llaw ac felly’n unigryw. Mae ysbrydoliaeth ar gyfer ei waith yn cael ei dynnu o ddarluniau, printiau leino a’r nifer fawr o dwdlai a lluniau a gasglwyd yn ei llyfrau braslunio.

Wedi ysbrydoli gan straeon tylwyth teg ac adrodd straeon; fel merch fach, carais Clare y straeon amser gwely n a’i hoff lyfrau oedd y rhai oedd wedi cael ei basio i lawr a darllen cymaint o weithiau roedd y tudalennau yn flêr ac yn dreuliedig.

Mae’r testun sy’n cael ei ddefnyddio yn y gemwaith yn cael ei argraffu ar bapur gweadog wedi’i ailgylchu, ddewiswyd y papur hwn yn fwriadol er mwyn rhoi teimlad oedran ac aeddfed pob darn.

The Way to Blue

Wedi’i ddylanwadu gan ei chariad i gefn gwlad Prydain o’i gwreiddiau Sir Amwythig yn tyfu i fyny mewn tŷ wedi’i ymgorffori yn y goedwig, yr amser a dreuliodd yn byw yn agos at natur mewn carafan gan fwthyn pysgotwr, hyd yma – dyffryn hardd Conwy yng Ngogledd Cymru. Ffurfiodd Sarah ei gwmni ‘Way to Blue’.

Gan ddefnyddio’r hen broses ffotograffig o seinoteipiau, mae datrysiad golau sensitif yn cael ei ddefnyddio i bapur dyfrlliw, gwrthrychau neu ddiffygion sy’n cael eu haenu ac yna’n agored i oleuad yr haul, yna mae’r ateb yn cael ei rinsio ac mae’r papur yn sychu, gan osod y ddelwedd mewn dolenni glas gwych.

Mae Sarah yn defnyddio’r dechneg hon i ddal ein harddwch a’n rhyfeddod yn y cymhlethdodau a’r natur unigryw, gan amlygu rhyddid yr awyr agored yn ei gwaith.

Vicky Jones

Dwi wedi dwlu ar emwaith erioed. Treuliais lawer o amser fel plentyn yn casglu darnau bach o drysor; gleiniau (beads), botymau a phapur sgleiniog, i’w troi’n fwclisau neu fodrwyau. Cefais offer i wneud gemwaith pan oeddwn yn 17 oed, ac fe ddysgais dechnegau creu gemwaith a thrin metel wrth astudio dylunio yn y coleg. Gadewais y Brifysgol â gradd BA Anrhydedd mewn Gemwaith a Thrin Metel yn 2000.

Rwy’n gwneud y rhan fwyaf o’m gemwaith o arian a phres. Mae rhywfaint o batrwm ar wyneb bob un o’m cynlluniau, ac rwy’n gwneud hynny naill ai drwy stampio, morthwylio neu gwasgnodi’r metel. Dydw i ddim yn rhy hoff o ddarlunio, felly mae’r rhan fwyaf o’m syniadau yn esblygu wrth i mi arbrofi â darnau metel sgrap nes creu rhywbeth sy’n fy modloni.

Rwy’n dal i fwynhau’r her o greu rhywbeth newydd allan o hen wrthrychau rwy’n dod ar eu traws, ac weithiau fe welwch ddarnau unigryw yn y siop o fetelau wedi’u hailgylchu neu gan ddefnyddio darnau bach addurniadol rwy’ wedi’u casglu.

Charlotte Marie Designs

Mae Charlotte Marie Designs yn Ddylunydd Tecstilau Cymreig wedi’i lleoli yng Ngogledd Cymru. Graddedig o Brifysgol Loughborough gyda gradd BA Anrhydedd mewn Tecstilau: Arloesedd a Dylunio, gan arbenigo mewn tecstilau printiedig. Ar ôl ei hastudiaethau, dychwelodd Charlotte i Gymru i greu sgarffiau sidan hudolus a ysbrydolwyd gan gefn gwlad o’i stiwdio.

Mae harddwch hudolus natur yn ysbrydoli dyluniadau wedi’u paentio â llaw sydd wedyn yn cael eu trosglwyddo i sidan 100% i greu sgarffiau hudolus. , Wedi’i ddylunio yng Nghymru a’i wneud yn y DU gan ddefnyddio gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr Prydeinig, mae pob sgarff yn ddwy ochr a’i argraffu ar sidan 100%.

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr