Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Y Byd Naturiol

29 Mehefin 2024 - 7 Medi 2024

Arddangosfa Manwerthu

AdFausta Jewellery

Dewch i weld harddwch byd natur trwy grefft, dylunio, ac argraffu yr haf hwn yn Siop Mostyn!

Mae ein harddangosfa manwerthu Y Byd Naturiol yn cyflwyno casgliad wedi’i guradu o artistiaid a gwneuthurwyr sydd i gyd yn tynnu ysbrydoliaeth o flodau, ffawna a’r dirwedd.

Mae’r arddangosfa’n cynnwys technegau crefft a phrintiau traddodiadol, a’r defnydd creadigol ac arloesol o ddeunyddiau cynaliadwy wedi’u hailgylchu, i greu detholiad cyffrous o gynhyrchion crefft a dylunio cyfoes.

Mae’r arddangosfa yn cynnwys gweithiau gan Ad Fausta Jewellery, Aimee Jones, Alison Milner, Botanical Glass, Bronwen Gwillim, Bryn Teg Ceramics, Charlotte Baxter, Elaine Adams, Elin Crowley, Emily Hughes, Erin Lloyd, Hannah Doyle, Hannah Duncan,  Helen Owen, Helen Smith, Kate Rhodes, Katy Mai,  Liz Toole,  Made & Matter Ceramics, Môn a Môr,  Mouse Sails, Natalie Laura Ellen,  Paul Islip, Ruth Green, Sara Lloyd Morris and Sophie Smyes.

Mae pob pryniant a wneir yn y siop ac ar-lein yn cefnogi ein nodau elusennol a rhwydwaith o artistiaid, gwneuthurwyr a busnesau bach.

Rydym yn rhan o’r Cynllun Casglu, sy’n caniatáu ichi brynu darnau unigryw o gelf a chrefft gyfoes dros gyfnod o ddeuddeg mis yn ddi-log, ac mae ar gael ar bob pryniant dros £50.

Mae Telerau ac Amodau yn berthnasol. Gofynnwch yn y siop am ragor o fanylion.

Artist profiles and statements

Ad Fausta Jewellery

Artist sydd wedi’i leoli yng Nghroesoswallt yw Kris Maleckaite, sy’n adnabyddus am ddull priddlyd a selog o wneud gemwaith. Mae eu darnau yn adlewyrchiad o’r cysylltiad rhwng ein gilydd a’n bydoedd naturiol. Gyda dychymyg rhydd, mae Kris yn ymdrechu i drosi syniadau cysyniadol yn gelfyddyd gwisgadwy. Mae pob darn maen nhw’n ei greu yn arbrawf, yn cyfuno arian, pres, a chopr i greu dyluniadau unigryw ac un-o-fath. Mae eu gemwaith yn fwy nag addurn yn unig, mae’n gychwyn sgwrs – gan wahodd eraill i archwilio a dehongli’r byd o’u cwmpas.

Aimee Jones

Daw fy ysbrydoliaeth barhaus fel artist o dirweddau Gogledd Cymru. Yma rwyf wedi treulio fy oes gyfan yn archwilio, gan dynnu ysbrydoliaeth o’r lleoedd niferus sy’n rhoi ymdeimlad o ryddid i mi ac yn helpu i dorri allan sŵn bywyd bob dydd.

Mae cyd-destun fy ngwaith yn cynrychioli elfennau penodol o fywyd cefn gwlad sy’n creu dihangfa drwy’r arfer o arlunio. Mae’r corvids yn bwnc parhaus; hynod o hardd, direidus ac mae eu presenoldeb o fewn y dirwedd yn fy swyno. Mae eu hegni wedi llywio’r gwneud marciau mynegiannol yn fy holl ymarfer celf. Beth bynnag fo’r pwnc, mae yna deimlad ‘tebyg i frân’ bob amser.

Rwy’n defnyddio amrywiaeth o dechnegau lluniadu ac argraffu sydd wedi’u datblygu o fy ngradd Meistr yn Ysgol y Celfyddydau Creadigol, Wrecsam. Rwy’n gweithio gyda siarcol i ddechrau ac yna technegau argraffu fel ysgythru, sychbwynt, colagraff, toriad leino a sgrin sidan.

Gallaf ymgolli yn y weithred o luniadu cymaint fel fy mod yn colli synnwyr o amser a hunan.

Alison Milner

Ers graddio o’r Coleg Celf Brenhinol gydag MA mewn Dylunio Dodrefn mae fy ngwaith wedi datblygu ac arallgyfeirio ac mae perthynas natur â’r amgylchedd adeiledig yn thema allweddol yn fy ymarfer.

Tra’n gweithio mewn llawer o wahanol ddeunyddiau, mae’n well gen i’r rhai cynaliadwy a naturiol, er enghraifft: clai, pren, papur, gwydr ac enamel.

Mae dysgu am ddeunyddiau newydd ac ehangu prosesau trwy gydweithio â gwneuthurwyr eraill a chynhyrchwyr yn rhan allweddol o fy ymarfer.

Mae fy esthetig yn lân ac yn glir – yn lleihau, yn symleiddio ac yn datgelu patrymau sylfaenol. Rwy’n hoffi chwistrellu hiwmor ysgafn, barddoniaeth weledol, naratif ac ymdeimlad o le yn fy ngwaith.

Fy nod cyffredinol yw dyneiddio’r amgylchedd adeiledig a helpu pobl i deimlo cysylltiad â’r lleoedd y maent yn byw ac yn gweithio ynddynt mewn ffordd gynnil a naturiol iawn.

Botanical Glass

Mae ‘Botanical Glass’ wedi’i ysbrydoli gan goedwigoedd, mynyddoedd, afonydd a dolydd cefn gwlad hardd Gogledd Cymru. Wedi’i ddylanwadu gan y planhigion a’r coed a’r modd y mae lliwiau, golau a siapiau yn newid drwy’r tymhorau. Cyfuno gwydr, ffrits lliw, enamel, delweddau wedi’u paentio a defnyddio sgwrio â thywod i greu haenau o batrwm a dyfnder.

Bronwen Gwillim

Mae Bronwen yn galw ei hun yn ‘gof plastig’. Wedi’i hyfforddi fel gemydd a gof arian, mae hi’n gyfosod plastig gwastraff ag arian wedi’i ailgylchu ac, wrth wneud hynny, yn ceisio herio ein canfyddiadau o ‘werthfawredd’ ac ail-werthuso plastig fel deunydd gwerthfawr, yn hytrach na deunydd taflu. Mae’n casglu ac yn dewis plastig traeth oherwydd ei liw a’i wead ac mae’n defnyddio offer llaw yn unig i dorri, ffeilio ac addurno’i wyneb yn ysgafn. Mae’r llwch gwastraff y mae hi’n ei greu, yn ei dro, yn cael ei gymysgu â rhwymwyr a’i ddefnyddio i greu deunyddiau cyfansawdd newydd; ychydig iawn sy’n cael ei daflu.

Mae’r dull araf ac ystyriol hwn wedi’i ysbrydoli gan rymoedd naturiol y gwynt, tonnau, dŵr halen a’r llanw a’u heffeithiau ar ddeunyddiau o waith dyn fel plastig. Mae ei siapiau wedi’u hysbrydoli gan gychod wedi’u gadael, bwiau angori, cerrig mân a ffosilau.

Bryn Teg Ceramics [Clair Nelson]

Yn wreiddiol o arfordir Sussex, dechreuodd fy nghariad at gerflunio yn ifanc pan brynodd fy nhad set clai polymer i mi ar gyfer fy mhen-blwydd yn 6 oed. Dechreuais fynd i ysgol serameg dydd Sadwrn yn 9 oed ac rwyf wedi parhau â dosbarthiadau trwy gydol fy mywyd.

Y llynedd symudais i Ynys Môn a phenderfynais ddechrau fy musnes cerameg fy hun i ganolbwyntio ar fy nghariad at gerflunwaith cerameg. O fy stiwdio rwy’n mwynhau adeiladu â llaw, gwneud marciau, sgraffito, defnyddio ocsidau a phaentio mewn slipiau lliw llachar.

Mae fy ngherfluniau ceramig wedi’u hadeiladu â llaw wedi’u hysbrydoli gan fyth a hud, llên gwerin, chwedlau a’r byd naturiol. Daw ysbrydoliaeth o ddylanwadau Neolithig, Celtaidd, Derwyddol, Norsaidd a Christnogol, tir a morluniau.

Mae pob creadigaeth yn adlewyrchu fy angerdd dwfn a’m parch tuag at y wlad a’r natur o’m cwmpas. Gan ddefnyddio gwneud marciau, sgraffito ac ocsidau i drwytho fy ngherfluniau gyda manylder, fy nod fel artist yw creu stori o fewn fy ngherfluniau.

Mae pob darn yn gwahodd rhyfeddod a chreadigrwydd, cwestiynau a naratifau i adeiladu a ffurfio yn eich meddwl eich hun. Rwy’n gobeithio eich ysbrydoli i gysylltu ag eraill trwy’r grefft o gerflunio ceramig ac adrodd straeon.

Charlotte Baxter

Mae gwaith Charlotte Baxter yn dwyn i gof amrywiadau cyson y dirwedd o’i chwmpas, a rhythmau a chylchoedd y byd naturiol. Mae’n cael ei denu at dirweddau gwylltach ei gwlad enedigol yng Ngorllewin Cymru a’r mannau lle mae dŵr yn cwrdd â thir, ac mae’r cyferbyniadau gweledol rhwng y ddwy elfen hyn yn hynod swynol.

Gan weithio’n bennaf gyda dulliau argraffu cerfwedd, mae cyfyngiadau’r broses argraffu yn dod â rhyddid mawr, gyda phob elfen yn dod â’i chyfle unigryw ei hun i’r annisgwyl ddigwydd.

Gan ddefnyddio amrywiaeth o offer i ddatgelu’r ddelwedd o’r bloc pren, mae hi’n aml yn gweithio’n reddfol i ychwanegu gwead a phatrwm, ac yn defnyddio’r marciau cŷn naturiol i ddarlunio’r ffurfiau y mae’n eu profi yn y dirwedd o’i chwmpas. Yna mae hi’n argraffu’r blociau cerfiedig yn olynol, gan newid lliw a thryloywder yr inc mewn ymateb i’r haenau blaenorol i roi’r effaith ddymunol.

Mae ei thorluniau pren a’i thoriadau leino yn aml yn cael eu cyfuno â thechnegau eraill, fel boglynnu dall a chine collé, i greu printiau amlhaenog a gwead cyfoethog.

Elaine Adams

Hyfforddais yn Ysgol Gelf Lerpwl yn wreiddiol (sef LJMU erbyn hyn), gan raddio â BA Anrh. mewn Dyluniad Graffig a TAR mewn Celf a Dylunio. Ar ôl gyrfa 25 mlynedd yn athro Celf a darlithydd sesiynol, rwyf yn gweithio’n artist ymarferol ar hyn o bryd.

Mae fy ngwaith yn cael ei ysbrydoli’n bennaf gan blaendraethau ac aberoedd gwyllt a gwyntog Cymru a Chernyw, a thirwedd annof Eryri, Cumbria, y Peak District, a rhostiroedd. Rwyf yn anelu at ddehongli llinellau tir a gweadau a gafodd eu creu gan lanwau newidiol a’r tywydd, gan fod y tir wastad yn cael ei ail-lunio a’i adennill. Mae effeithiau byrhoedlog golau ar liw yn cael effaith gref ar fy ngwaith mewn ffelt. Mae’r gwaith yn dechrau â darluniadau a chyfeiriadau lliw ar y safle, ac yn cael ei ddatblygu yn ôl yn y stiwdio drwy ddefnyddio gwlanau pur Prydeinig a Norwyaidd, llin, cywarch, a sidanau. Mae defnyddio ffibrau naturiol pur, a dulliau traddodiadol a hynafol o greu ffelt, yn cysylltu’r gwaith celf â’r tir y mae’n ceisio’i ymgorffori.

Elin Crowley

Mae Elin yn artist o Fachynlleth sy’n creu gwaith argraffu yn defnyddio arddull Collagraph a Leino. Mae’r gyfres hon yn seiliedig ar y tirwedd o’i chwmpas ym Mro Ddyfi. Mae’r gwaith yn deillio o’i gwerthfawrogiad o’r ffordd o fyw yng nghefn gwlad, traddodiadau, iaith, diwylliant Cymreig a phrydferthwch y tirwedd o’i chwmpas, sy’n rhan anatod o’i bywyd.

Emily Hughes

Mae fy nghorff o waith presennol yn cynnwys llongau slab wedi’u hadeiladu â llaw a darnau swyddogaethol porslen. Mae fy ngwaith yn cynrychioli fy mywyd yn tyfu i fyny mewn pentref rhwng chwarel a’r môr. Rwy’n cynrychioli, trwy wneud marciau a ffurf, y gweadau a’r llinellau a geir ar ochr y mynydd a’r dirwedd rwy’n byw ynddi. Maen nhw’n cael eu portreadu yn y casgliad hwn gan fannau llyfn sy’n cyferbynnu ag ymylon rhwygo sy’n cael eu gorliwio’n naturiol gan y clai. Rwyf o hyd wedi bod â diddordeb yn y cyferbyniad rhwng naturiol a gwaith dynol; mae hyn wedi bod yn ffocws fy ngwaith trwy gydol fy ngwneud.

Erin Lloyd

Mae fy ysbrydoliaeth yn cael ei yrru gan amgáu harddwch fy nhirwedd uniongyrchol o fewn fy mhotiau. Mae hyn yn dechrau gyda chlai gwyllt a phigmentau daear wedi ei chwilota o dir fferm fy theulu. Mae fy wydredd naturiol serameg wedi’i drwytho â ocr haearn o’r Afon Corris, lle mae lliwiau’r pigmentau daear yn lliwio wyneb y potiau. Mae’r ocr haearn yn creu patrymau hollol unigrew ar pob potyn, sy’n adlewyrchu’r tiredd o’n cwmpas ac yn debyg i’r olion mae pob person yn gadael yn natur a’r byd natur yn nhw. Mae’r dirwedd Cymraeg yn ffisegol ac yn weledol yn ffynhonnell gyson o ysbrydoliaeth. Rydw i eisiau creu perthynas rhwng pobl a’r dirwedd trwy ddangos iddyn nhw pa mor hardd y gall natur fod gyda’r lliwiau naturiol a roddir i’m potiau o haearn ocr a’r clai gwyllt. Mae fy waith yn ymateb i’r pridd o dan ein traed yng Nghymru a’n perthynas â’r dirwedd. Mae fy chrochenwaith yn galluogi pobl i fynd â darn corfforol o Gymru adref. Mae pob pot yn cael ei daflu â llaw oddi ar y twmpath ar yr olwyn a’i danio i ocsidiad 1100C. Rwy’n prosesu’r holl ddeunyddiau naturiol wedi’u chwilota â llaw, trwy sychu’r pigment mwynol a chlai gwyllt i helpu i dynnu cerrig. Yn olaf, rwy’n malu’r deunyddiau â llaw sawl gwaith wrth basio’r deunyddiau wedi’u malu trwy gyfres o ridyllau i greu clai ac ocr lleol powdr mân a’i wneud yn sylwedd y gellir ei ddefnyddio.

Hannah Doyle

Mae Hannah Doyle yn wneuthurwr printiau a darlunydd wedi ei lleoli yng Ngheredigion. Mae hi’n creu printiau cerfwedd gan ddefnyddio technegau torri pren a leino.

Astudiodd Hannah gelf yn wreiddiol yng Ngholeg neu Gelf Caerfyrddin, ac yna ym Mhrifysgol Newcastle, cyn gweithio ar warchodfeydd natur am y rhan fwyaf o’i hugeiniau. Dychwelodd i wneud celf yn ei thridegau ac mae bellach yn arddangos ei gwaith mewn orielau ledled Cymru.

Mae hi wedi’i swyno gan adar, yn cael ei denu gan eu rhyddid a’u perthynas unigryw â tiroedd cyrion mwy gwyllt y DU. Yn aml, gellir dod o hyd i Hannah yn eu braslunio nhw a’u cynefinoedd yn ei gwarchodfeydd natur lleol yn Nyffryn Dyfi.

Hannah Duncan

Mae Hannah Duncan yn emydd cyfoes ac yn artist enamel o Abertawe. Graddiodd o Goleg Celfyddydau Henffordd yn 2016 gyda BA (Anrh) mewn Dylunio Gemwaith. Mae hi wedi cynhyrchu casgliadau gemwaith a ysbrydolwyd gan Lunar Phases, Coastal Landscapes a Pebbles yn ogystal â chyfres o bowlenni enamel addurniadol. Mae Hannah hefyd yn grëwr ac yn guradur Ffair Crefftau Cwarantîn, ffair gelf ar-lein boblogaidd a gefnogodd artistiaid a gwneuthurwyr ledled Prydain yn ystod cyfnodau cloi Covid-19.

Yn ystod blwyddyn olaf ei gradd, darganfu Hannah hoffter o weithio gydag enamel a dechreuodd gasgliad o emwaith yn seiliedig ar ardal o arfordir de-orllewin yr Alban lle mae ei theulu yn berchen ar gwt gwyliau. Ers graddio mae Hannah wedi parhau i ehangu ei gwaith a ysbrydolwyd gan dirweddau arfordirol Prydain.

Wedi’u gwneud â llaw yn bennaf mewn enamel gwydrog, arian sterling a chopr, mae’r dyluniadau hyn wedi’u hysbrydoli gan forluniau a machlud. Mae Hannah wedi canfod bod enamelau tryloyw yn berffaith ar gyfer dal y lliwiau cynnil a thrawiadol a adlewyrchir yn y môr a’r awyr. Mae ei gemwaith yn darlunio felan gyfoethog diwrnod o haf, graddiannau cain awyr y cyfnos a lliwiau syfrdanol machlud dramatig.

Helen Owen

Graddiodd Helen Owen gyda BA dosbarth cyntaf (Anrh) yn y celfyddydau cymhwysol yn ysgol y celfyddydau creadigol yng Ngogledd Cymru.

“Rwy’n artist cerameg ac yn byw ac yn gweithio ym Mhowys Cymru, wedi’i hamgylchynu gan gefn gwlad hyfryd Dyfi.

Mae fy nghyfeiriad gwaith ers symud i Gymru wedi esblygu i gerflunio’r bywyd gwyllt sydd o’m cwmpas bob dydd, sy’n rhoi ysbrydoliaeth i mi ar gyfer fy ngwaith.

Yn ogystal â cherfluniau bywyd gwyllt rwy’n parhau i wneud cŵn ceramig sydd bellach yn cynnwys y dachshund gan fy mod wedi dod yn obsesiwn ychydig â nhw ers i dachshund bach ymuno â’n teulu.

Rwy’n gweithio gyda chymysgedd o glai yn bennaf, clai cranc groggy a ddefnyddiaf i roi cryfder i’m darnau mwy. Rwy’n defnyddio clai papur ar gyfer fy narnau llai sy’n rhoi mwy o fanylion i’m gwaith, weithiau rwy’n cymysgu cranc llyfn gyda chlai papur yn dibynnu ar y gwead rydw i eisiau ei gyflawni. Rwy’n ceisio dal emosiwn a stori yn wynebau’r adar a’r anifeiliaid yr wyf yn eu cerflunio.

Mae’n well gen i effaith peintiwr tawel a defnyddio slipiau, staeniau, ocsidau ac engobau i gyflawni hyn. Mae fy ngwaith yn cael ei danio yn yr odyn ddwy neu dair gwaith hyd at dymheredd o 1200 i gael yr effaith a ddymunir”.

Helen Smith

Mae Helen Smith yn gweithio gyda gwydr wedi’i ffurfio mewn odyn yn ei stiwdio yng nghornel ogledd-orllewinol penrhyn Cilgwri. Gan ddefnyddio amrywiaeth o brosesau gan gynnwys asio gwydr haenog a phowdrau gwydr, ffurfio odyn a sgwrio â thywod, mae hi’n creu tirweddau cerfluniol cyffyrddol hardd yn ogystal ag ystod o bowlenni sydd i gyd wedi’u dylanwadu gan ei lleoliad arfordirol.

Ar ôl gyrfa gyntaf mewn TG a magu teulu, cwblhaodd Helen radd BA Dylunio: Celfyddydau Cymhwysol ym Mhrifysgol Glyndŵr yn 2013, gan arbenigo mewn gwydr. Mae hi’n aelod o’r Contemporary Glass Society, yn bartner yn y ‘Lake Gallery’ yn West Kirby ac yn aelod o’r tîm bychan sy’n cydlynu ‘Taith Stiwdio Agored Wirral’ flynyddol.

Kate Rhodes

Tyfodd y dylunydd gemwaith Kate Rhodes i fyny yn nhirwedd hardd Ardal y Llynnoedd. Astudiodd gwrs sylfaen arbrofol yng Ngholeg Celf a Dylunio Cumbria a derbyniodd radd BA (Anrh) mewn Gemwaith a Gof Arian o Brifysgol Loughborough. Rhoddodd astudiaethau Kate y sylfaen dechnegol a’r rhyddid iddi archwilio gwahanol feysydd, a datblygu ei harddull nodweddiadol ac archwilio gofaint metel.

Wedi’i hysbrydoli gan y wlad o amgylch ei chartref yn Hebden Bridge, Gorllewin Swydd Efrog, mae Kate yn defnyddio lliw fel iaith weledol trwy ei gemwaith. Mae ei chynlluniau a’i brasluniau cychwynnol yn adrodd stori; mae hi wrth ei bodd yn dwdlo a thynnu lluniau nes bod syniad yn dod iddi. Mae lliw yn chwarae rhan bwysig yn ei gwaith, ac mae cerfluniau a thecstilau haniaethol yr 20fed ganrif yn dylanwadu’n fawr arni.

“Rwy’n ceisio cynnal gweithdy moesegol,” meddai Kate. “Mae arian ac aur wedi’u hailgylchu, darnau torbren o ditaniwm yn cael eu defnyddio yn y gwaith, ac rydw i’n dechrau dod o hyd i’m metelau eraill o ffynonellau sydd wedi ailgylchu. Daw fy nhrydan o dariff gwyrdd sy’n defnyddio ffynonellau cwbl adnewyddadwy”.

Katy Mai

Rwy’n gwneud gemwaith cerameg ac arian sterling wedi’u hysbrydoli gan y dirwedd arfordirol hardd o amgylch fy nghartref ym Mhen Llŷn, Gogledd Cymru.

Mae pob darn yn cael ei wneud yn unigol â llaw. Rwy’n defnyddio prosesau cerameg traddodiadol yn ogystal â thechnegau gwneud printiau ac yn gweithio’n reddfol. Byddaf yn aml yn gweithio o luniadau llyfr braslunio o’r dirwedd, yn enwedig darluniau o farciau dynol ar y tir.

Crochenwaith caled a phorslen tanio uchel yw’r cerameg, a defnyddiaf wydredd platinwm ac aur i ychwanegu manylion at yr arwyneb seramig sydd wedi’i danio.

Astudiais Gelfyddyd Gain yn Ysgol Gelf a Dylunio Gogledd Cymru, Wrecsam a graddiais gyda gradd anrhydedd Dosbarth Cyntaf yn 2009.

Liz Toole

Gwneuthurwr printiau yw Liz Toole sydd â gwir gariad at adar. Mae gweithio a theithio yn Affrica wedi dylanwadu ac ysbrydoli gwaith Liz, dyma le syrthiodd mewn cariad â natur, adar yn bennaf, ar ôl cwblhau ei gradd mewn cerameg.

Mae Liz yn defnyddio adar i adrodd stori sydd fel arfer yn rhywbeth sydd wedi digwydd yn ei bywyd, ei nod yw creu stori bositif. Mae holl brintiau sgrin a thoriadau leino Liz yn cael eu dylunio a’u hargraffu â llaw ganddi gan ddefnyddio papurau print arbenigol.

Mae lliw yn chwarae rhan enfawr yng ngwaith Liz, yn y gorffennol mae Liz wedi profi 60 o gyfuniadau lliw gwahanol ar gyfer print sgrin dau liw, gan aros am foment eureka.

Mae Liz yn caru gwneud printiau oherwydd ei bod yn dysgu’n barhaus, mae hyn yn ei gadw’n gyffrous ac yn ffres.

Made & Matter Ceramics

Rwy’n grochenydd hunanddysgedig yn gwneud crochenwaith ymarferol ac addurniadol. Rwyf wrth fy modd â natur gyffyrddol crochenwaith. Mae fy nghrochenwaith yn cael ei daflu ar olwynion ac wedi’i adeiladu â llaw. Rwy’n mwynhau archwilio gwahanol ffyrdd o wneud ac addurno cerameg. Nid oes unrhyw ddau ddarn yr un peth ac mae pob mwg, fâs, powlen neu lestr yn cael ei ddefnyddio fel ei gynfas unigryw ei hun.

Rwyf bob amser wedi bod wrth fy modd â phatrwm arwyneb a gwneud marciau, gan astudio Tecstilau Argraffedig yn y Brifysgol. Mae fy nghariad at wneud marciau wedi chwarae rhan fawr wrth ddod o hyd i fy arddull addurno ceramig fy hun ac mae’n rhywbeth sy’n esblygu’n gyson wrth i mi ddysgu mwy am y posibiliadau diddiwedd mewn cerameg. Daw fy ysbrydoliaeth o dirwedd syfrdanol Cymru. Cyfuniad perffaith o arfordir garw hardd, traethau hyfryd a choedwigoedd hyfryd, gyda mynyddoedd Eryri yn y cefndir.

Rwy’n hoffi chwarae o gwmpas gyda thryloywder a didreiddedd i adeiladu haenau o liw a chreu paentiad haniaethol o’r dirwedd leol. Ym mhob darn rwy’n ceisio crynhoi ymdeimlad o symudiad ac egni gan ddefnyddio amrywiaeth o gymwysiadau paent a thrawiad brwsh gwahanol. Rwyf hefyd yn hoffi bod gan fy narnau ymdeimlad o dawelwch ynddynt, gwerthfawrogiad o’r harddwch naturiol o’n cwmpas a’r eiliadau meddalach, tawelach hynny y gellir eu methu weithiau ym mhrysurdeb bywyd modern. Rwy’n defnyddio sgraffito a phensil ac weithiau sblash o llewyrch aur i ychwanegu manylion sy’n cyfoethogi pob darn ymhellach.

Môn a Môr [Meggan Prys]

Mae Meggan Lloyd Prys yn cynhyrchu gemwaith ferdigris gyda dŵr y môr y mae hi’n ei gasglu o’r Afon Menai. Mae ei gemwaith, Môn a Môr, yn defnyddio toriadau pres amrwd ac yn eu gyrru drwy broses drochi sy’n cynnwys defnyddio dŵr hallt o’r môr i greu patina lliw glas a gwyrdd ar bres.

Nid oes unrhyw baent yn cael eu defnyddio yn ystod y broses, mae’r lliw rydych chi’n ei weld yn ganlyniad i’r broses ferdigris.
Mae pob darn yn unigryw ac yn aml yn cael ei ailweithio i gynhyrchu nifer o haenau o batina nes cynhyrchu’r esthetig a ddymunir. Yna mae’r darnau yn cael eu gorchuddio â nifer o haenau o lacr ysgafn i amddiffyn y patina. Gan fod y broses ferdigris yn broses naturiol, bydd darnau yn newid dros amser, gan ychwanegu at eu hapêl.

Mouse Sails

Dechreuodd Mouse Sails ar ddiwedd y 1980au gan wneud hwyliau i hwylfyrddion a chychod hwylio. Cymerodd Floss yr awenau oddi wrth eu rhieni pan wnaethant ymddeol.

Eu nod yw lleihau effaith hwylio ar yr amgylchedd trwy ailddefnyddio ac ailgylchu hen hwyliau sydd wedi’u difrodi a rhai sy’n cael eu taflu. Defnyddir y rhain fel deunyddiau crai ar gyfer eu casgliad o fagiau.

Mae pob bag heb ei leinio ac wedi’i ddylunio i fod yn fag gweithio, gyda’r deunydd sydd yn gwisgo’n dda, gyflym i sychu ac yn hawdd i’w glanhau.

Mae’r bagiau i gyd yn dangos eu defnydd blaenorol a’u bywyd ar y môr. Ar label y bagiau byddwch yn gallu dod o hyd i’r math o hwyl, ardal yr hwylio a nodweddion nodedig ar yr hwyl fel: staeniau hank, pwyntiau riffio, atgyweiriadau neu sgraffiniadau, prototeip, pocedi baton neu effeithiau UV.
Mae’r nodweddion hyn yn gwneud pob bag yn hollol unigryw.

 

Natalie Laura Ellen

Fy enw i yw Natalie Laura Ellen ac rwy’n ddylunydd printiau a phatrwm sy’n arbenigo mewn tecstilau, nwyddau cartref, deunydd ysgrifennu a phrintiau argraffiadol.

Mae fy nyluniadau wedi’u hysbrydoli gan natur ac yn aml yn dechrau gyda ffotograffiaeth a syniadau braslunio, y byddaf yn eu datblygu’n fotiffau y gellir eu hailadrodd gan ddefnyddio gwahanol gyfryngau gan gynnwys lluniadu, paentio a thechnegau gwneud printiau amrywiol.

Rwy’n trin y motiffau hyn yn batrymau ailadroddus yn ddigidol ar gyfer amrywiaeth o decstilau cartref a chynhyrchion printiedig eraill. Rwy’n mwynhau gweld pa mor bell y gallaf fynd â syniad, o waith ymchwil gwreiddiol, ffotograffiaeth a lluniadu ymarferol i wneud printiau, trin digidol terfynol a datblygu cynnyrch.

Astudiais Tecstilau a Dylunio Patrymau yn y brifysgol, cyn gweithio i wneuthurwr tecstilau digidol ym Manceinion am sawl blwyddyn. Dechreuais fy musnes fy hun yn 2017, ac ers 2019 rwyf wedi bod yn rhan o grŵp Grounded Printmakers yng ngweithdy print gwych Hot Bed Press yn Salford, gan weithio’n agos gyda phobl greadigol eraill a threfnu arddangosfeydd gyda’n gilydd ar draws y Gogledd Orllewin. Rwy’n rhannu stiwdio a gofod siop yng Nghanolfan Grefft a Dylunio Manceinion.

Paul Islip

Mae gyrfa Paul bob amser wedi cael ei drochi ym myd dylunio a gwneud dodrefn, gan ddechrau gyda Gradd Meistr mewn Dylunio Dodrefn.

Arweiniodd hyn at gyfleoedd pellach i weithio i fusnesau ar raddfa fwy, gan ddylunio a gweithgynhyrchu cynhyrchion clustogwaith a chabinet ar gyfer prif fanwerthwyr dodrefn y DU fel Marks and Spencer, John Lewis, Next a siopau annibynnol allweddol.

Uchelgais sylfaenol Paul fodd bynnag, oedd dychwelyd yn y pen draw at ddylunio crefftus ac fe wnaeth ei bresenoldeb ar gwrs gwaith coed gwyrdd creadigol yn 2018 danio’r awydd hwn.

Mae gwaith coed gwyrdd yn broses sy’n caniatáu i Paul siapio pren wedi’i dorri’n ffres â llaw cyn sychu’r lleithder yn ysgafn. Mae Paul yn defnyddio cyllell dynnu ac eillio siarad ar geffyl eillio, yn aml y tu allan yn y goedwig, ac yn gadael marciau’r gwneuthurwr yn gyfan i roi gwead a chymeriad i bob darn.

Mae plygu stêm yn broses hynafol lle mae pren yn cael ei gadw mewn blwch stêm lle mae’n meddalu ac yn dod yn hyblyg. Mae hyn yn caniatáu i Paul wedyn greu ffurfiau cerfluniol, llifeiriol heb fod angen glud na lamineiddio.

Mae decoupage dail yr hydref yn broses sy’n unigryw i gynhyrchion Paul. Wedi’i ysbrydoli gan harddwch dail yr hydref, datblygodd Paul broses i wasgu, sychu ac yna rhoi’r dail ar arwyneb gwastad fel pen bwrdd neu wyneb cloc. Mae’n tywodio’r wyneb yn ôl yn ysgafn i amlygu strwythurau a lliwiau’r gwythiennau gan gynhyrchu patrwm unigryw ar bob darn.

Ruth Green

Mae Ruth yn gwneud printiau sgrin gwreiddiol a collages o stiwdio ger Y Bala, Gogledd Cymru.

Mae’r printiau i gyd yn cael eu gwneud â llaw, gan ddefnyddio papur dyfrlliw Fabriano. Mae gan yr arwyneb hwn ansawdd tebyg i sidan ac mae’n dal y lliw yn hyfryd. Mae hefyd yn rhydd o asid, sy’n golygu nad yw’n pylu nac yn afliwio.

Gwneir pob dyluniad mewn argraffiad bach. Mae’r printiau wedi’u rhifo a’u llofnodi’n unigol. Unwaith y bydd pob tocyn wedi’i werthu, mae Ruth yn addasu rhai o’r delweddau ar gyfer ei chasgliad o gardiau cyfarch.
Hyfforddodd Ruth fel dylunydd tecstilau yn Lerpwl a Birmingham, ac wedi hynny bu’n gweithio fel dylunydd a darlunydd. Mae cleientiaid wedi cynnwys Ikea, Sainsbury’s, Waterstones a Marks and Spencer. Mae hi wedi gweithio gyda Tate, yn ysgrifennu ac yn darlunio 3 llyfr plant a dylunio casgliad o deganau, dillad a llestri bwrdd. Mae ei phrintiau yn canolbwyntio ar blanhigion, gerddi ac anifeiliaid efo dylanwad dylunio canol y ganrif. Ceir arddull ddarluniadol gref, gyda lliwiau beiddgar mewn haenau cyferbyniol.

Sara Lloyd Morris

Mae Sara Lloyd-Morris yn gwneud amrywiaeth eang o emwaith eco-arian, gan gynnwys modrwyau, clustdlysau, mwclis, tlysau a breichledau. Wedi’i hysbrydoli gan dirweddau a bywyd gwyllt cyfoethog Sir Benfro, mae dyluniadau Sara yn dal hanfod y creaduriaid a geir yn nhir, môr ac awyr y rhanbarth.

Astudiodd Sara yn Ysgol Gemwaith a Gof Arian yn Hockley, Birmingham – calon y chwarter gemwaith – roedd ei swydd gyntaf yn stiwdio’r diweddar Andre Grima HRH, Jermyn Street, Llundain. Mae Sara hefyd yn aelod o’r Association of Contemporary Jewellers ac Urdd Gwneuthurwyr Cymru. Mae Sara wrth ei bodd yn defnyddio technegau fel rhwydennu – toddi’r arwyneb fel ei fod yn creu tonnau.

Argraffu rholio gyda gwahanol weadau wedi’u creu gyda phlatiau gwreiddiol ysgythru y mae hi wedi’u henwi ‘sea-spray’, ‘water-worn’, ‘evening-light’, ‘spiral-whisper’ and ‘warm-rain’ a’r cyfan wedi’u hysbrydoli gan wyntoedd y de orllewin a’r tir gwyrddlas y maent yn ei greu.

Mae Sara yn defnyddio cymysgedd o fetel gan gynnwys pres, copr, efydd, 925 arian sterling ac aur wedi’i ailgylchu. Rhoi bywyd arall i bres gyda thonau meddal ferdigris glas/gwyrdd a chopr wedi’i drin â thân a dŵr i greu coch pridd cynnes, alcemi neu efallai ychydig o hud. Yna mae hi’n eu cyfuno â cherrig gwerthfawr a lled werthfawr, perlau neu gerrig mân a gasglwyd wrth gribo’r traeth.

Sophie Smyes

Mae Sophie Symes yn wneuthurwr cyfryngau cymysg sy’n ceisio creu gosodiadau, gemwaith a gwrthrychau diddorol. Drwy chwilio am ffurfiau swreal a chain ym myd natur er mwyn llywio ei gwaith, mae’n gobeithio cyfuno ffurfiau hardd gyda chysyniadau personol i greu celf sy’n ysgogi’r meddwl.

Wedi’i hyfforddi’n ffurfiol fel gemydd yn yr Ysgol Gemwaith fawreddog yn ogystal â Choleg Celfyddydau Henffordd, mae hi’n creu gweithiau gyda chywirdeb a chywreinrwydd. Gan greu gemwaith cain a gemwaith celf yn ogystal â gosodiadau a cherfluniau, mae’n anelu i ddefnyddio celf fel cyfrwng i gyfathrebu, i dynnu sylw at faterion cymdeithasol pwysig ac i wthio ffiniau dylunio celf a gemwaith.

Yn dilyn profiadau personol, mae Sophie wedi penderfynu tyrchu’n ddyfnach i bwnc salwch meddwl a’i effeithiau ar y corff. Mae llawer o’i gwaith diweddar wedi canolbwyntio ar y teimlad ysgubol o orlethu. Gan ddefnyddio tyfiant sydd wedi’i gerflunio â llaw ac sy’n atgoffa rhywun o gen neu gwrel, fel cynrychiolaeth gorfforol o orlethu, mae hi’n gobeithio dangos sut

mae’n teimlo i ddioddef salwch meddwl fel gorbryder neu iselder. Drwy ei chreadigaethau anhygoel, mae’n gobeithio torri’r rhwystrau a’r camdybiaethau sy’n ymwneud ag iechyd meddwl.

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr