Ar agor Dydd Mawrth – Sadwrn, 10:30yb – 4:30yp Mynediad am ddim

Menu

Ymunwch â thîm Mostyn

DISGRIFIAD SWYDD : Cynorthwyydd Dysgu ac Ymgysylltu Isdyfiant
Adrodd i :Rheolwr Prosiect Dysgu ac Ymgysylltu
Cyfrifol am: Cefnogi’r prosiect Dysgu ac Ymgysylltu, Isdyfiant.

Isafswm contract:

Dros Dro – 15 awr yr wythnos tan 29 Medi 2023, ar sail llawrydd.
Cyfradd yr awr: £7.49 – £10.42 yr awr
Mae’r cyfraddau hyn yn bodloni’r Cyflog Byw Cenedlaethol a’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol.

Bydd y Cynorthwyydd Dysgu ac Ymgysylltu Isdyfiant (ILEA) hwn yn chwarae rhan wrth gefnogi prosiect Isdyfiant a ariennir gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Mae Isdyfiant yn brosiect creadigol sy’n mynd i’r afael â nod Datganiad Ardal Gogledd Orllewin CNC “ailgysylltu pobl yn greadigol â’u hamgylchedd lleol i wella corfforol a meddyliol iechyd, hyder a hunan-barch”.

Gan weithio yn Gymraeg a Saesneg gyda grwpiau cymunedol, byddwn yn hwyluso cysylltiadau dyfnach cyfranogwyr â’r amgylchedd naturiol ac yn cefnogi eu hiechyd a’u lles, i helpu i feithrin a thyfu cymunedau gwydn. Bydd y prosiect yn cael ei gyflwyno ar draws tair llinyn rhaglen o Ionawr 2023 hyd at Chwefror 2024:

 • Preswyliad artist gwledig, yn gweithio gydag artist proffesiynol a chymunedau gwledig i ddatblygu gweithiau celf cydweithredol ym Mhenmachno.
 • Comisiwn iechyd a lles dan arweiniad artist, neu artistiaid, gan gynnwys cyfres o sesiynau tywys o fewn ein gwarchodfeydd natur rhanbarthol.
 • Rhaglen gyhoeddus am ddim o weithdai a sgyrsiau, wedi’u hysbrydoli gan y comisiynau hyn, yn canolbwyntio ar themâu ecoleg a’r dirwedd.

Bydd y gwaith celf a gynhyrchir yn ystod y cyfnod preswyl gwledig yn creu sylfaen i arddangosfa ym Mostyn yn Haf 2024, yn cyflwyno gwrthrychau a gwaith perthynol sy’n gynrychioliadol o’n cynulleidfaoedd rhanbarthol i’n cynulleidfaoedd rhyngwladol.

Gan weithio gyda thîm Mostyn, bydd yr ILEA yn cefnogi ac yn cynorthwyo gydag agweddau lluosog ar gyflwyno’r rhaglen hon megis gweinyddu, cysylltu ag artistiaid, casglu a rhannu gwybodaeth, cynorthwyo gyda sefydlu a rheoli gweithdai a digwyddiadau.

Prif ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo’r tîm Dysgu ac Ymgysylltu, artistiaid a grwpiau cymunedol i gyflwyno’r cyfnod preswyl, digwyddiadau a gweithdai creadigol yn unol ag amserlen a chyllidebau’r prosiect.
 • Sefydlu gweithdai a digwyddiadau gyda’r adnoddau angenrheidiol, hwyluso gofynion hygyrchedd, goruchwylio sesiynau gweithdai a digwyddiadau, casglu adborth cyfranogwyr fel ffurflenni adborth sain, ysgrifenedig neu ffurfiol yn ôl yr angen, glanhau ar ôl sesiynau i adfer cyfleusterau i fod ar gael i’r cyhoedd eu defnyddio.
 • Cefnogi a hwyluso cyfathrebu yn y Gymraeg, lle bo’n bosibl, a Saesneg rhwng yr artistiaid, yr arbenigwyr a’r cyfranogwyr, gan weithio gyda’r Tîm Dysgu ac Ymgysylltu i feithrin cysylltiadau rhwng cyfranogwyr a Mostyn.
 • Rhannu dyddiadau, lleoliadau, mynediad a gwybodaeth bellach gyda’r grwpiau cymunedol a thîm Mostyn mewn modd amserol i annog cyfranogiad llawn drwy gydol y prosiect.
 • Cefnogi’r tîm Dysgu ac Ymgysylltu i ddogfennu’r gwaith a grëwyd yn ystod sesiynau Isdyfiant a chreu arddangosfeydd cyhoeddus o ddeunyddiau o’r fath lle bo’n briodol.
 • Ateb ymholiadau cyfranogwyr yn effeithiol, gan gyfeirio’r rhain at y rheolwr priodol lle bo angen.
 • Sicrhau diogelwch y gwaith sy’n cael ei arddangos, gan amlygu problemau/materion i’r rheolwyr priodol.
 • Sicrhau bod deunydd printiedig yn cael ei gadw’n gyfredol ac yn ddigon mawr ar draws yr adeilad.
 • Cadw golwg ar adnoddau a chyllidebau yn unol â gofynion y Pennaeth Marchnata a Datblygu, Pennaeth Cyllid a Masnach a Rheolwr Prosiect Dysgu ac Ymgysylltu. Cadw cyllidebau a chofnodion gwariant cyfredol ar gyfer adrodd ariannol i CNC.
 • Ymgymryd â thasgau gweinyddol, yn ôl y gofyn, a all gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i, archebu llety a theithio ar gyfer artistiaid a chyfranogwyr, prynu a chydlynu deunyddiau sydd eu hangen ar gyfer sesiynau, casglu data a chasglu adborth gan gyfranogwyr, prosesu anfonebau i gyllid, dogfennaeth at y dibenion cyfryngau cymdeithasol a marchnata, gan gydymffurfio â rheolau a rheoliadau GDPR.
 • Cynorthwyo gyda’r gofynion adrodd ar gwblhau yn unol â gofynion CNC.
 • Ymgymryd â’r dyletswyddau hyn ym Mostyn, safleoedd CNC ac unrhyw le arall o fewn rhanbarthau Gogledd Cymru yn ôl yr angen (telir yr holl gostau teithio y tu hwnt i Fostyn).
 • Gweithio’n hyblyg i anghenion y rota, digwyddiadau a gofynion staffio.

Yn gyffredin â holl ddeiliaid y swydd, disgwylir i’r ILEA:

 • Sicrhau y cedwir at holl systemau, polisïau a gweithdrefnau Mostyn.
 • Er mwyn sicrhau diogelwch yr oriel a mannau eraill ar Mostyn.
 • Gweithredu fel hyrwyddwr Mostyn a hyrwyddo ei weledigaeth a’i weithgareddau.
 • Cyfrannu’n weithredol at a chefnogi’r holl godi arian ar gyfer y sefydliad a bod yn ymwybodol o achos angen Mostyn.
 • Cydweithio gyda phob adran arall.
 • Sicrhau y glynir at systemau, polisïau a phrosesau Mostyn wrth gyflawni’r dyletswyddau.

Nid yw hon yn rhestr gyflawn o ddyletswyddau. Mae’n bosibl y bydd angen cyflawni dyletswyddau rhesymol eraill i gyflawni’r rôl hon yn llwyddiannus ac i gyflawni nodau’r sefydliad.

Manyleb person amlinellol:

Gwybodaeth:

Dealltwriaeth o gelfyddyd weledol, crefft a dylunio cyfoes. Angerdd dros ddod â materion cyfoes drwy’r celfyddydau, crefftau a dylunio yn fyw ac ennyn diddordeb cynulleidfa mor eang â phosibl i fanteision, heriau a chyfleoedd celf gyfoes.

Sgiliau a phrofiad:

 • Mae profiad blaenorol o weithio mewn cyd-destun creadigol gyda grwpiau cymunedol yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.
 • Sylw i fanylion, yn enwedig wrth weithio o fewn cyllidebau.
 • Sgiliau cyfathrebu cryf. Hyderus, huawdl a chyfeillgar, i ysbrydoli, cefnogi ac annog cyfranogwyr i gymryd rhan yng ngweithdai a digwyddiadau Isdyfiant.
 • Rheolaeth amser ardderchog.
 • Y gallu i weithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm.
 • Sgiliau datrys problemau da a ffordd hyblyg o weithio.
 • Y gallu i ddefnyddio Microsoft Word ac Excel yn hyderus.
 • Tystiolaeth o weithio gydag ystod amrywiol o gynulleidfaoedd a’r cymhelliant i ymdrechu i wneud argraff dda.
 • Nid yw gallu yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon yn hanfodol ond byddai’n fantais.

Oriau gwaith:

 • Cyfartaledd o 15 awr yr wythnos tan 29 Medi 2023, gydag oriau i’w cytuno ar y cyd â Rheolwr Prosiect Dysgu ac Ymgysylltu i gefnogi digwyddiadau a gweithgareddau Dysgu ac Ymgysylltu. Dyddiadau digwyddiadau yw:
  Gorffennaf 1, 14, 21, 25, 28
  Awst 3, 4, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26
  Dyddiadau ym mis Medi i’w cadarnhau.
  Nid oes rhaid i ymgeiswyr fod ar gael ar gyfer yr holl ddyddiadau hyn, ond bydd disgwyl i chi weithio ar y mwyafrif ohonynt.
  Bydd oriau gwaith o fewn ein horiau swyddfa, 10.00 – 5.00yp, o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, a bydd angen gweithio rhywfaint ar ddydd Sadwrn yn unol â’r dyddiadau uchod.
 • Efallai y bydd disgwyl hefyd i ymgeiswyr llwyddiannus fod yn hyblyg i gyflenwi dros wyliau blynyddol staff eraill, ac efallai y bydd gofyniad achlysurol i weithio oriau anghymdeithasol wrth gyflawni’r rôl hon.

Dyddiad cychwyn:

Mor fuan â phosib. Dywedwch wrthym pryd y byddech ar gael i ddechrau gweithio ar eich llythyr eglurhaol.

Cydraddoldeb:

Mae Mostyn yn annog ceisiadau o bob cefndir, cymuned a diwydiant, ac rydym wedi ymrwymo i gael tîm sy’n cynnwys sgiliau, profiadau a galluoedd amrywiol. Rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan bobl ag anableddau, cyflyrau iechyd a/neu namau a phobl o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, gan nad yw’r grwpiau hyn yn cael eu cynrychioli’n ddigonol yn y sector diwylliannol ar hyn o bryd. Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaeth o fewn ein gweithlu a’r holl gyfleoedd a ddarperir gan Mostyn. Gofynnwn i bawb sy’n gweithio gyda ni hyrwyddo’r uchelgais hwn a’i ymgorffori yn eu gwaith o ddydd i ddydd a’i fonitro yn ein Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb blynyddol. Er bod gan rai o’n swyddfeydd rwystrau i fynediad, rydym yn parhau i annog diddordeb gan ymgeiswyr sydd angen addasiadau rhesymol yn y gweithle.

Sut i wneud cais :

 1. Darllenwch y Disgrifiad Swydd a manyleb y person.
 2. Cyflwyno CV a Llythyr Eglurhaol. Sicrhewch eich bod yn dweud wrthym sut yr ydych yn bodloni’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiad ym manyleb y person. Mae croeso i chi gyflwyno eich cais yn Gymraeg neu Saesneg.
 3. Rhowch enwau, cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post llawn a rhifau ffôn dau berson a all roi geirda i chi. Dylai o leiaf un o’r rhain fod yn gyflogwr presennol neu fwyaf diweddar.
 4. Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, os oes gennych unrhyw ofynion penodol neu os hoffech drafod unrhyw agwedd ar y rôl yn gyfrinachol, cysylltwch â Mostyn ar 01492 879201 a byddant yn cyfeirio eich galwad at Holly Williams, Rheolwr Prosiect Dysgu ac Ymgysylltu. Fel arall, e-bostiwch: [email protected].
 5. E-bostiwch eich cais at Holly Williams, [email protected].
 6. Ni fydd unrhyw gais a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau yn cael ei gynnwys yn y broses recriwtio.
 7. Os nad yw’r broses hon yn ddull priodol i chi oherwydd nam neu anabledd, cysylltwch â ni i wneud trefniadau eraill.

Byddwn yn cydnabod derbyn pob cais.
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5.00yp Dydd Llun Mehefin 26.
Cyfweliadau: Dydd Mawrth 29 Mehefin.

Keep updated

Byddwch y cyntaf i glywed am arddangosfeydd, digwyddiadau & gweithgareddau

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr